Władze Spółki

ZARZĄD
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu

Andrzej Krakówka 

Pan Andrzej Krakówka posiada wykształcenie wyższe (mgr, inż.). Ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (rok ukończenia 1994).

W przeciągu swojego dorobku zawodowego zdobył on rozległą wiedzę i doświadczenie na temat sprzedaży i marketingu zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Posiada on doświadczenie związane z zarządzaniem firmami, które zdobył pracując jak Prezes i Wiceprezes Zarządów wielu podmiotów gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe:

2012 - obecnie  PlastPack Company S.A. - Wiceprezes Zarządu,

2015 - 2015      Electroceramics S.A. Prezes Zarządu

2012 - 2015     IndygoTech Minerals S.A. Wiceprezes Zarządu,

2011 - 2013      EUROPEAN POWER GROUP S.A. Prezes Zarządu,

2011 - 2012      DREWEX S.A. w upadłości układowej, Prezes Zarządu,

2010 - 2012      PlastPack Company S.A. Prezes Zarządu,

2010 - 2011      TOTMES S.A., Wiceprezes, Członek Zarządu,

2007 - 2015     Własna Działalność Gospodarcza doradztwo i reprezentacja firm zagranicznych

                               w Polsce,

2000 - 2007      INKLA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa Program Manager,

1996 - 2000      INKLA GmbH Trading & Engineering Klagenfurt Austria - Inżynier Sprzedaży,

1995 - 1996      CANAMPOL TRADING Ltd. O/Warszawa Dział Marketingu i Handlu,

 

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

2014 - obecnie FAST NET STORAGE S.A.,

2014 - obecnie B3 SYSTEM S.A

2012 - obecnie Z.S.B. FERNO Sp. z o.o.,

2014 - 2015      LZMO S.A.

2014 - 2015      DREWEX S.A. w upadłości układowej,

2014 - 2015      BALTIC CERAMICS S.A.,

2013 - 2015      BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.,

2014 - 2015      ELECTROCERAMICS S.A.,

2013 - 2015      INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.,

2010 - 2012      LZMO S.A.,

2010 - 2011      EUROPEAN POWER GROUP S.A.,

2010 - 2011      RUNICOM S.A.,

2010 - 2012      INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.,

2010 - 2012      FASHION COLLECTION S.A.,

2010 - 2012      SUNSHINE GARDEN S.A.,

2010 - 2011      LST CAPITAL S.A. (obecnie IndygoTech Minerals S.A.),

2010 - 2010      AURES S.A.,

2009 - 2013      EUROSNACK S.A.,

1997 - 2008      SM PBM Warszawa Południe.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Andrzej Krakówka:

- w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił, poza wskazaną w oświadczeniu funkcją Prezesa Zarządu DREWEX S.A. w upadłości układowej, funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji jego osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny,

-  nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

- nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych,

- nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niego postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe,

- nie został skazany za przestępstwo oszustwa,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie jest ani w okresie ostatnich 3 lat nie był za wyjątkiem wyżej opisanych członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.

 

 

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu Eurosnack S.A.


Wykształcenie: Studiował w Wyższej Szkole Zarządzani - Polish Open University w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Doświadczenie zawodowe:
Dyrektor Handlowy w Eurosnack S.A., z firmą związany od 2012 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu firmach związanych z rynkiem FMCG. W roku 1993 zaczynał jako Przedstawiciel Handlowy i w latach 1994-1997 pełnił funkcję Regionalnego Kierownika Sprzedaży w firmie Don Trading Sp. z o.o. oraz 1997 -2001 w Italmex Sp. z o.o. W latach 2001- 2009 swoją karierę kontynuował w spółce HOOP S.A. na stanowiskach Local Kay Accunt, Zastępca Dyrektora Sprzedaży i od roku 2004 jako Dyrektor Sprzedaży z Kanale Tradycyjnym. Następnie jako Dyrektora Handlowy w Gardenau Sp. z o.o. w latach 2009- 2011 oraz od roku 2012 w Eurosnack S.A.
Zgodnie z Oświadczeniem:
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był/a, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

 

 

RADA NADZORCZA

RADA NADZORCZA

Marcin Kłopociński- Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Wesoły -Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Borkowska - Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Kłopocińska - Członek Rady Nadzorczej 

Marek Kołodziejski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Marcin Kłopociński

Wykształcenie:

Pa Marcin Kłopociński posiada wykształcenie niepełne wyższe - przerwane studia na V roku Politechniki Warszawskiej na kierunku organizacja i zarządzanie przemysłem.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Marcin Kłopociński zajmuje się inwestycjami kapitałowymi oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Posiada pakiety akcji wielu spółek publicznych i niepublicznych.

· 2004 - obecnie - Prezes Zarządu Private Investors Sp. z o.o.

· 1995 - 2003 - Prezes Zarządu Masko-Graham Sp.z o.o. (obecna nazwa: Graham Packaging Poland)

· 1986 - 1995 - Działalność gospodarcza

· 1988 - 1990 - Prezes Zarządu Simple Sp. z o.o. (obecnie: Simple S.A.)

· 1983 - 1986 - Prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "Marysin"

Uczestnictwo w radach nadzorczych:

· 2012 - obecnie Expedyt Sp. z o.o. - członek Rady Nadzorczej

· 2011 - obecnie Plast Pak Company S.A. - członek Rady Nadzorczej

· 2009 - obecnie Gymnasion S.A. w upadłości likwidacyjnej - członek Rady Nadzorczej

· 2012 - 2013 LZMO S.A. - członek Rady Nadzorczej

· 2012 - 2013 Baltic Ceramics S.A. - członek Rady Nadzorczej

· 2011 - 2013 LST Capital S.A. - członek Rady Nadzorczej

· 2008 - 2013 Benefit Multimedia S.A. - przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

· 2001 - 2003 Simple S.A. - członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z Oświadczeniem:

· Pan Marcin Kłopociński nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

· Pan Marcin Kłopociński nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.

· W stosunku do Pana Marcina Kłopocińskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.

· Pan Marcin Kłopociński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

· Pan Marcin Kłopociński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Gymnasion S.A. w upadłości likwidacyjnej. Upadłość Gymnasion S.A. została ogłoszona w dniu 31 sierpnia 2010 roku. Poza w/w funkcją nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji.

· Pan Marcin Kłopociński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

· Pan Marcin Kłopociński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wojciech Wesoły

Wykształcenie:

Pan Wojciech Wesoły jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing. W latach 2006 - 2007 ukończył podyplomowe studium Menadżersko - Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Wojciech Wesoły jest obecnie Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Skippi Yachts S.A., European Power Group S.A., New Gym S.A., F-ComoFit S.A., Drewex S.A. w upadłości układowej.

marzec 2013 - obecnie - Prezes Zarządu IMPEL Cash Asekuracja Sp. z o.o.

· lipiec 2011 - obecnie - Wiceprezes Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o.

· 2004 - obecnie - Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o. Dyrektor Handlowy (od sierpnia 2006 roku). W okresie od 2005 roku do sierpnia 2006 roku Z-ca Dyrektora Handlowego, od września 2004 roku do grudnia 2005 roku Specjalista ds. Usług.

· 2003 - 2003 - Axel Springer Kontakt Sp. z o.o.

· 2002 - 2003 - Bastion Consulting Group Sp. z o. o.

Zgodnie z Oświadczeniem:

· Pan Wojciech Wesoły nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

Pan Wojciech Wesoły nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.

W stosunku do Pana Wojciecha Wesołego nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.

Pan Wojciech Wesoły nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Wojciech Wesoły pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu. Upadłość Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku. Poza w/w funkcją nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji.

Pan Wojciech Wesoły nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji.

Pan Wojciech Wesoły nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

Pan Wojciech Wesoły nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Katarzyna Borkowska

 

Wykształcenie:

Pani Katarzyna Borkowska posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest absolwentką podyplomowych studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani Katarzyna Borkowska od listopada 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Doświadczenie zawodowe:

·       Od stycznia 2018 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki SFD S.A.

·       Od stycznia 2018 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki SnackAttack Sp. z o.o.

·       Od maja 2017 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno S.A.

·       Od sierpnia 2016 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki M4B S.A.

·       Od maja 2016 r. do chwili obecnej – Kurator Sądowy w IV Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

·       Od grudnia 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Eurosnack S.A.

·       Od czerwca 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki New Gym S.A.

·       Od stycznia 2014 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki FX Trade S.A.

·       W okresie od maja 2016 r. do listopada 2017 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno Sp. z o. o.

·       W latach 2015 – 2017 – Prezes Zarządu spółki Even Concept Sp. z o.o.

·       W latach 2015 - 2017 – Członek Rady Nadzorczej spółki Flucar S.A.

·       W okresie od listopada 2015 r. do sierpnia 2016 r. – Specjalista – samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i handlowych w pionie inwestycyjnym w spółce PlastPack Company S.A.

·       W okresie od czerwca 2014 r. do lipca 2015 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A.

·       W latach 2014 – 2017 - Prezes Zarządu spółki Fast Net Storage S.A.

·       W latach 2014 – 2016 - Członek Rady Nadzorczej spółki B3System S.A.

·       W latach 2013 - 2016 – Kurator Sądowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

·       W okresie od czerwca 2014 r. do lipca 2015 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A.

·       W latach 2012 – 2014 - Prezes Zarządu spółki Enterprise Eight Sp. z o.o.

·       Od listopada 2011 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prawnika w spółce Corvus Corporate Finance Sp. z o.o.

·       W okresie od lutego 2010 r. do października 2011 r. – Prawnik w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k.

 

Zgodnie z Oświadczeniem:

·       Pani Katarzyna Borkowska nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki

·       Pani Katarzyna Borkowska nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie była, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej

·       Pani Katarzyna Borkowska w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

·       Pani Katarzyna Borkowska pełniła do lipca 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Drewex S.A. w upadłości układowej. Poza w/w funkcją nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,

·       Pani Katarzyna Borkowska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

·       Pani Katarzyna Borkowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

 

Katarzyna Kłopocińska

 

Wykształcenie:

Pani Katarzyna Kłopocińska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechniki Warszawskiej, kierunku Zarządzanie i Marketing, studiów inżynierskich specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz studiów magisterskich specjalność: Produkcja na rynki międzynarodowe. Praca inżynierska i magisterska w tematyce usprawnienia i zarządzania produkcją. Ponadto posiada tytuł MPhil (Master of Philosophy) zdobyty na University of Cambridge, której to uczelni jest absolwentką na wydziale Department for Engineering na kierunku Industrial Systems, Manufacturing and Management w latach 2007-2008.

Pani Katarzyna Kłopocińska odbyła szereg kursów zawodowych m.in kurs na licencję Doradcy Inwestycyjnego organizowanego przez Związek Maklerów i Doradców (ZMiD).

 

Doświadczenie zawodowe:

Pani Katarzyna Kłopocińska od 2016 roku prowadzi działalność gospodarczą nakierowaną na usprawnianie Przedsiębiorstw usługowych i Zakładów Produkcyjnych, poprzez transformację Właścicieli firm z pracy w firmie do pracy nad firmą, optymalizację procesów i wdrażanie narzędzi IT klasy CRM, ERP i BI.

 

Od dnia 27.06.2017 jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki: Eurosnack S.A i ponownie została powołana na to stanowisko w dniu 24.06.2021.

 

Dodatkowo, Katarzyna Kłopocińska, od 2018 roku jest mentorem biznesowym w Programie Biznes w Kobiecych Rękach organizowanym przez Fundację Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, a od 2019 roku jest mentorem biznesowym w Programie Eearly Warning Europe organizowanym przez Fundację Firm Rodzinnych. Od maja 2021 jest Członkiem Zarządu spółki: Grupa Efektywności Energetycznej sp. z o.o. w organizacji.

 

W latach 2009-2015 zatrudniona w spółce Benefit Multimedia S.A. (stara nazwa 3 Space S.A.) oraz Benefit Multimedia Sp. z o.o. SKA na stanowisku Dyrektora Zarządzającego oraz w roli Członka Zarządu (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu).

W roku 2008 była Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Benefit Multimedia S.A. (stara nazwa 3 Space S.A.) i była oddelegowana do nadzoru nad bieżącymi operacjami i działalnością marketingową.

 

Zgodnie z Oświadczeniem:

Pani Katarzyna Kłopocińska nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

Pani Katarzyna Kłopocińska nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie była, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.

W stosunku do Pani Katarzyny Kłopocińskiej nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.

Pani Katarzyna Kłopocińska nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pani Katarzyna Kłopocińska nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji.

Pani Katarzyna Kłopocińska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

 

Pani Katarzyna Kłopocińska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marek Kołodziejski


Wykształcenie: Pan Marek Kołodziejski ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Posiada dyplom MBA uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


Doświadczenie zawodowe: Pan Marek Kołodziejski doświadczenie zawodowe zdobywał w Instytucie Kardiologii w Warszawie, a następnie w NOWATRON Instruments GmbH z siedzibą w Wiedniu. Przez wiele lat pracował w Johnson&Johnson Poland sp. z o.o., gdzie m.in. zajmował stanowisko dyrektora działu wyrobów medycznych. Pełnił funkcję Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. oraz Wiceprzewodniczącego, a później Przewodniczącego Rady Nadzorczej Magellan S.A. Obecnie, Pan Marek Kołodziejski pełni funkcję Prezesa Zarządu w Poltronic S.A., z którą jest związany od 2009 roku. Jest również Członkiem Zarządu w spółkach: Melita Medical Sp. z o.o. oraz Biotransplant Research Sp. z o.o.


Zgodnie z Oświadczeniem:
Pan Marek Kołodziejski nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.
Pan Marek Kołodziejski nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.
W stosunku do Pana Marka Kołodziejskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
Pan Marek Kołodziejski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Marek Kołodziejski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji.
Pan Marek Kołodziejski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pani Marek Kołodziejski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.