Władze Spółki

ZARZĄD
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu

Andrzej Krakówka 

Pan Andrzej Krakówka posiada wykształcenie wyższe (mgr, inż.). Ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (rok ukończenia 1994).

W przeciągu swojego dorobku zawodowego zdobył on rozległą wiedzę i doświadczenie na temat sprzedaży i marketingu zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Posiada on doświadczenie związane z zarządzaniem firmami, które zdobył pracując jak Prezes i Wiceprezes Zarządów wielu podmiotów gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe:

2012 - obecnie  PlastPack Company S.A. - Wiceprezes Zarządu,

2015 - 2015      Electroceramics S.A. Prezes Zarządu

2012 - 2015     IndygoTech Minerals S.A. Wiceprezes Zarządu,

2011 - 2013      EUROPEAN POWER GROUP S.A. Prezes Zarządu,

2011 - 2012      DREWEX S.A. w upadłości układowej, Prezes Zarządu,

2010 - 2012      PlastPack Company S.A. Prezes Zarządu,

2010 - 2011      TOTMES S.A., Wiceprezes, Członek Zarządu,

2007 - 2015     Własna Działalność Gospodarcza doradztwo i reprezentacja firm zagranicznych

                               w Polsce,

2000 - 2007      INKLA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa Program Manager,

1996 - 2000      INKLA GmbH Trading & Engineering Klagenfurt Austria - Inżynier Sprzedaży,

1995 - 1996      CANAMPOL TRADING Ltd. O/Warszawa Dział Marketingu i Handlu,

 

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

2014 - obecnie FAST NET STORAGE S.A.,

2014 - obecnie B3 SYSTEM S.A

2012 - obecnie Z.S.B. FERNO Sp. z o.o.,

2014 - 2015      LZMO S.A.

2014 - 2015      DREWEX S.A. w upadłości układowej,

2014 - 2015      BALTIC CERAMICS S.A.,

2013 - 2015      BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.,

2014 - 2015      ELECTROCERAMICS S.A.,

2013 - 2015      INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.,

2010 - 2012      LZMO S.A.,

2010 - 2011      EUROPEAN POWER GROUP S.A.,

2010 - 2011      RUNICOM S.A.,

2010 - 2012      INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.,

2010 - 2012      FASHION COLLECTION S.A.,

2010 - 2012      SUNSHINE GARDEN S.A.,

2010 - 2011      LST CAPITAL S.A. (obecnie IndygoTech Minerals S.A.),

2010 - 2010      AURES S.A.,

2009 - 2013      EUROSNACK S.A.,

1997 - 2008      SM PBM Warszawa Południe.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Andrzej Krakówka:

- w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił, poza wskazaną w oświadczeniu funkcją Prezesa Zarządu DREWEX S.A. w upadłości układowej, funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji jego osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny,

-  nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

- nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych,

- nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niego postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe,

- nie został skazany za przestępstwo oszustwa,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie jest ani w okresie ostatnich 3 lat nie był za wyjątkiem wyżej opisanych członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.

 

 

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu Eurosnack S.A.


Wykształcenie: Studiował w Wyższej Szkole Zarządzani - Polish Open University w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Doświadczenie zawodowe:
Dyrektor Handlowy w Eurosnack S.A., z firmą związany od 2012 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu firmach związanych z rynkiem FMCG. W roku 1993 zaczynał jako Przedstawiciel Handlowy i w latach 1994-1997 pełnił funkcję Regionalnego Kierownika Sprzedaży w firmie Don Trading Sp. z o.o. oraz 1997 -2001 w Italmex Sp. z o.o. W latach 2001- 2009 swoją karierę kontynuował w spółce HOOP S.A. na stanowiskach Local Kay Accunt, Zastępca Dyrektora Sprzedaży i od roku 2004 jako Dyrektor Sprzedaży z Kanale Tradycyjnym. Następnie jako Dyrektora Handlowy w Gardenau Sp. z o.o. w latach 2009- 2011 oraz od roku 2012 w Eurosnack S.A.
Zgodnie z Oświadczeniem:
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był/a, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
 Pan Mirosław Tomasz Wlazło nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym