Uzupełnienie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 grudnia 2015 roku następującego punktu:

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

W związku z powyższym Zarząd Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 roku, na godz. 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

Poniżej Eurosnack S.A. zamieszcza rozszerzony porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

  2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;

  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

  7. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT UCHWAŁ