Ogółem liczba akcji i głosów: 30194841
AkcjonariuszLiczba akcji/głosówProcentowy udział w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O. 12114989 40%
CORVUS FIZ 4207168 13%
NEW GYM S.A. 10329389 34%
POZOSTALI 3543295 11%