Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.466.850,80 zł do kwoty 2.689.209,30 zł poprzez emisję 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W związku z powyższym, kapitał zakładowy Eurosnack S.A. w kwocie 2.689.209,30 zł składa się z 26.892.093 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: - 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 2.105.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 994.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, - 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F, - 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Podstawa prawna:   § 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"