Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 25 kwietnia 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 4/12/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 809.316,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych) do kwoty 4.025.978,80 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 3.216.662,80 zł (trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 16083314 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 4.025.978,80 zł i dzieli się na 20.129.894 akcji.