RB-W_ASO 10/2011 12 sierpień 2011 r

Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2011 r. otrzymał od Pana Bogdana Małachwiej oraz REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. (podmiot zależny od Pana Bogdana Małachwiej) zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie").Zgodnie z zawiadomieniem Pan Bogdan Małachwiej poinformował, że w dniu 9 sierpnia 2011 roku w wyniku zawarcia transakcji pakietowej zbył 2.385.487 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 17,87% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. na rzecz spółki prawa cypryjskiego REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd.

Przed ww. zmianą Pan Bogdan Małachwiej posiadał 2.385.487 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 17,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.385.487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Po ww. zmianie Pan Bogdan Małachwiej nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Eurosnack S.A.
Jednocześnie spółka REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. z siedzibą na Cyprze zawiadomiła, że w dniu 9 sierpnia 2011 roku w wyniku zawarcia transakcji pakietowej nabyła 2.385.487 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 17,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.385.487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Przed ww. zmianą REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. posiadała 20.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 0,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 20.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Po ww. zmianie REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. posiada 2.405.487 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 18,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.405.487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.


Podpisy osób reprezetujących spółkę:

12-08-2011 Mariusz Spirkowicz Wiceprezes Zarządu
12-08-2011 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu