RB_ASO 16/2011 01 grudzień 2011

Temat: Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.

                                              

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od Pana Marcina Kłopocińskiego, który poinformował, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F Eurosnack S.A. zwiększył powyżej 15% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed w/w. rejestracją Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadał 1.634.932 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 12,247% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.634.932 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,247% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Po w/w. zmianie Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 2.245.205 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 15,306% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.245.205 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,306% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Eurosnack S.A. jest Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Pan Marcin Kłopociński w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu