RB_ASO 14/2011 21 wrzesień 2011 r

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Eurosnack S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 21 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia: 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (Ustawa o ofercie) od WDM capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który poinformował, że w wyniku przeprowadzonych transakcji w dniu: 5 września 2011 roku pośrednio przekroczył w dól próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Przed powyższą transakcją WDM Capital S.A. poprzez podmioty zależne posiadał 1.000.000 akcji spółki Eurosnack S.A., które stanowiły 7,49% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na WZ.

Po transakcji WDM Capital S.A. nie posiada akcji spółki Eurosnack S.A.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

21-09-2011 Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu

21-09-2011 Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu