RB_ASO_9/2019 2019-08-22

Temat: Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku został zawarty Aneks nr 1 („Aneks") do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 9 listopada 2018 roku („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a mBank S.A., z siedzibą w Warszawie („Bank").
Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej:
a) 300.000,00 zł w okresie do dnia 19.08.2019 r.;
b) 800.000,00 zł w okresie do dnia 20.08.2019 r.
z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności Spółki.

Emitent jest uprawniony do wykorzystania kredytu w okresie od dnia 13.11.2018 r. do dnia 17.09.2020 r.
Emitent zobowiązany jest do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 18.09.2020 r.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.


Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu