RB_ASO_9/2014 24 lutego 2014 r

TEMAT: Zmniejszenie udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Pani Bożeny Kołakowskiej, która poinformowała, że w wyniku transakcji sprzedaży łącznie 966.934 akcji spółki Eurosnack S.A. z dnia 19 i 20 lutego 2014 r., stanowiących 3,60% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zmniejszyła swój udział poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zmianą Pani Bożena Kołakowska posiadała 7.059.057 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 26,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.059.057 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po ww. zmianie Pani Bożena Kołakowska posiada 6.092.123 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 22,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.212.123 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. 

 

Osoby reprezentujace Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu