RB_ASO_8/2013 21 lutego 2014 r

Temat:

Nabycie akcji przez osobę nadzorującą        

 

Podstawa prawna:                                                                                       

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych     

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, że w dniu 21 lutego 2014 roku w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej podmiot od niego zależny nabył 805.778 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A. po cenie 0,11 zł za jedną akcję.

Osoby reprezentujące Spółkę 

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu