RB_ASO_7/2013 06 listopada 2013 r

Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji

 

Treść raportu:                                    

 

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od funduszu CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (CORVUS FIZ), reprezentowanego przez SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który poinformował, że w dniu 5 listopada 2013 roku w wyniku umowy przeniesienia własności nabył łącznie  3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 21,22% kapitału zakładowego oraz 21,22% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Przed ww. zmianą CORVUS FIZ nie posiadał akcji Eurosnack S.A..

 

Po ww. zmianie CORVUS FIZ posiada 3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 21,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.112.834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Zgodnie z oświadczeniem CORVUS FIZ nie wyklucza nabywania akcji Eurosnack S.A. w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia dokonania zawiadomienia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu