RB_ASO_6/2016 13 maja 2016 rok

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 

Podstawa prawna:

art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pani Bożeny Kołakowskiej. Zgodnie z zawiadomieniem Pani Bożenia Kołakowska poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez nią głosów w spółce Eurosnack SA.

 

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

 

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed w/w zmianą Pani Bożena Kołakowska posiadała 426.885 akcji stanowiących 10,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 426.885 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po dokonaniu w/w zmiany Pani Bożena Kołakowska posiada 426.885 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 2,12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 426.885 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

W okresie 12 miesięcy Pani Bożena Kołakowska od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie dotyczy.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy.