RB_ASO 6/2011

RB_ASO 6/2011   24 marca 2011 r.

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Eurosnack S.A.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Jarosława Leszczyszyn, który poinformował, że w dniu 18 marca 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno - prawnej zbył 1.264.739 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 9,47% kapitału zakładowego oraz 9,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zmniejszył poniżej 10% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą posiadał 1.937.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 14,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.937.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Po ww. zmianie posiada 672.261 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 5,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 672.261 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Pan Jarosław Leszczyszyn poinformował również, iż żaden jego podmiot zależny nie posiada akcji Eurosnack S.A.


Podpisy osób reprezetujących spółkę:
24-03-2011     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu
24-03-2011     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu