RB_ASO_4/2017 5 lipca 2017 r.

Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 26.651.546
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.114.989, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 44,97% oraz w ogólnej liczbie głosów 40,13%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 14,92% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
New Gym SA:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.329.389, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 36,64% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,21%.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu