RB_ASO_4/2014 21 stycznia 2014

Temat:Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Spółki

 Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od

Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która poinformowała, że w wyniku rejestracji w dniu 13 stycznia 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A. oraz zawarcia w dniu 21 stycznia 2014 roku umów cywilnoprawnych, zwiększyła udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą Private Investors Sp. z o.o. posiadała 3.724.994 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack  S.A., stanowiących 25,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.724.994 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,39%ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 Po ww. zmianie Private Investors Sp. z o.o.  posiada 7.686.483 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 28,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.686.483 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 28,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 Private Investors Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu