RB_ASO_3/2019 23 kwietnia 2019r

Temat: Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku został zawarty Aneks nr 2 („Aneks") do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 1 września 2017 roku („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank"). O zawarciu Umowy Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 6/2017 w dniu 1 września 2017 roku.

Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia:

a)      3.250.000,00 zł w okresie od dnia 14.05.2018 do 18.04.2019;

b)      5.000.000,00 zł w okresie od dnia 19.04.2019 do 19.04.2020.

Wszystkie wymogi udostępnienia Kredytu zostały spełnione i Aneks wszedł w życie.

 

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu