RB_ASO_23/2014 31 grudnia 2014 r

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 

 

                                              

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od spółki pod firmą Remilno Trading & Investment Ltd z siedzibą na Cyprze, która poinformowała, o zbyciu akcji Eurosnack S.A. w wyniku przeprowadzenia dwóch transakcji sprzedaży akcji.

 

Transakcje na podstawie, których nastąpiła zmiana posiadanego przez Remilno Trading & Investment Ltd pakietu akcji Eurosnack SA miały miejsce poza obrotem zorganizowanym na NewConnect na podstawie zawartych w dniu 18 grudnia 2014 roku i 29 grudnia 2014 roku umów sprzedaży akcji; rozliczenie wskazanych transakcji nastąpiło w dniu 31 grudnia 2014 roku.

 

Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd wraz z podmiotem powiązanym Bogdanem Małachwiej, posiadało 5.725.674 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 14,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.725.674 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą na Cyprze nie posiada akcji spółki Eurosnack S.A., natomiast podmiot powiązany Bogdan Małachwiej posiada 112.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 0,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 112.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

 Osoby reprezentującve Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu