RB_ASO_1/2019 21.03.2019

 

Temat: Zawarcie umowy najmu

 

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 marca 2019 roku została zawarta Umowa najmu („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Najemca") a PSARY - INVEST II Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Wynajmujący"). Na mocy niniejszej Umowy Wynajmujący zobowiązał się do wybudowania na nieruchomości, będącej jego własnością, położonej w Psarach przy ul. Akacjowej, budynku o przeznaczeniu magazynowo - produkcyjnym w postaci jednokondygnacyjnej hali z zapleczem biurowo socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą („Przedmiot Najmu") oraz oddać w najem Najemcy. Powierzchnie objęte Umową będą wykorzystywane przez Emitenta w celu prowadzenia działalności produkcji spożywczej. Przekazanie Najemcy Przedmiotu Najmu nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku. Umowa została zawarta na okres 5 lat, począwszy od dnia przekazania Przedmiotu Najmu. Szacunkowa kwota płatności czynszu (bez opłat eksploatacyjnych) w okresie objętym Umową wyniesie ok. 9,5 mln zł. netto.

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu