RB_ASO_1/2016 29 kwietnia 2016 r

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna:

art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestru pod numerem 657, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305034, o kapitale zakładowym 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych, NIP 107-001-14-52  („Corvus FIZ AN"). Zgodnie z zawiadomieniem Corvus FIZ AN poinformował, że: osiągnął 20,90% ogólnej liczby głosów w spółce Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000314024) ISIN PLERSNK00016

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 3 marca 2016 roku pomiędzy Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 657, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa objęcia akcji na podstawie której Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych postanowił objąć akcje spółki Eurosnack S.A. w ilości 3.518.182 sztuk akcji serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.

W dniu 8 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki dokonał wpisu podwyższonego kapitał, o czym Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych powziął wiadomość w dniu 25 kwietnia 2016 r. w związku z powzięciem tej informacji przez Spółkę Eurosnack S.A. i opublikowaniu przez Spółkę Eurosnack S.A. raportu bieżącego.

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack S.A. Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 688.986 akcji Eurosnack S.A., dających 688.986 głosów, które stanowiły 17% w kapitale zakładowym i 17% w głosach ogółem.

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po rejestracji podwyższenia kapitału Eurosnack S.A. Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 4.2017.168 akcji Eurosnack S.A., dających 4.207.168 głosów, które stanowią 20,90% w kapitale zakładowym i 20,90% w głosach ogółem.

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie dotyczy.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny