RB_ASO_19/2014 15 października 2014 r.

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A.

 

Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 15 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ramach której Remilno Trading & Investment Ltd objęło akcje.

 

Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze, wraz z podmiotem powiązanym Bogdanem Małachwiej, posiadało 337.000 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 1,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 337.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A.

 

 

Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze ,wraz z ww podmiotem powiązanym, posiada 5.725.674 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 14,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.725.674 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A.

 

 

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu