RB_ASO 18 /2011 5 grudnia 2011 r

 

RB_ASO_18 5 grudnia 2011r

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Eurosnack S.A.

                                              

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od DELLINGATE HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr, która poinformowała, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F Eurosnack S.A. zmianie uległ udział DELLINGATE HOLDINGS LIMITED w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. nastąpiło zmniejszenie poniżej progu 20%.

 

Przed datą podwyższenia kapitału zakładowego i rejestracji akcji serii F Emitenta DELLINGATE HOLDINGS LIMITED posiadała 2.756.125 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 20,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.756.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po podwyższeniu kapitału zakładowego i rejestracji akcji serii F Emitenta DELLINGATE HOLDINGS LIMITED posiada 2.756.125 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 18,79% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.756.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

DELLINGATE HOLDINGS LIMITED nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu