RB_ASO_16/2016 20 września 2016 rok

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 729 332,01 zł, co stanowi 301,52 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku (wyniosły 905 201,02 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 11 480 400,09 zł netto, co stanowi 146,57 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 7 832 789,14 zł).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny