RB_ASO_16/2014 15 października 2014

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A.

 

Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 15 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, które reprezentuje CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (CORVUS FIZ), o zmianie stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 

Przed ww. zmianą CORVUS FIZ posiadał 6.889.860 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 25,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.889.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..

 

Po ww zmianie CORVUS FIZ  posiada 6.889.860 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 17,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.889.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu