RB_ASO_15/2016 20 sierpnia 2016 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2016 roku


Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 595 545,91 zł, co stanowi 171,99 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku (wyniosły 927 678,45 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 8 751 068,08 zł netto, co stanowi 126,32 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 6 927 588,12 zł).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")


Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny