RB_ASO_15/2013 18 lipca 2014r

Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji  Spółki i przekroczeniu progu 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ     

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od funduszu CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Corvus FIZ), reprezentowanego przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który poinformował, że w dniu 15 lipca 2014 roku w wyniku zawarcia transakcji pakietowej na rynku NewConnect Corvus FIZ nabył łącznie 270.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 1,00% kapitału zakładowego oraz 1,00% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Przed ww. zmianą Corvus FIZ posiadał 6.619.860 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 24,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.619.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po ww. zmianie Corvus FIZ posiada 6.889.860 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 25,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.889.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

 

 

    Osoby reprezentujące spółkę

Ewa Kawałkowska , Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu