RB_ASO_12/2016 1 sierpnia 2016 r

Tytuł: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna:

art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie") od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurosnack SA, Pana Marcina Kłopocińskiego. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Marcin Kłopociński poinformował o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio i pośrednio głosów w spółce Eurosnack SA.

 

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

 

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 10.064.947 akcji na okaziciela serii J.

 

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed w/w zmianą wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. Pan Marcin Kłopociński posiadał 7.992.539 akcji stanowiących 39,70% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 7.992.539 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 39,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiadał osobiście 3.011.110 akcji stanowiących 14,96% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 3.011.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 14,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. posiadała 4.981.429 akcji stanowiących 24,75% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 4.981.429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 24,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po dokonaniu w/w zmian Pan Marcin Kłopociński posiada wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. 12.114.989 akcji stanowiących 40,12% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 12.114.989 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 40,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiada osobiście 5.152.850 akcji stanowiących 17,07% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 5.152.850 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 17,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. w Warszawie posiada 6.962.139 akcji stanowiących 23,06% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 6.962.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 23,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kopcińskiego posiadającym akcje Spółki jest spółka pod firmą Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Pan Marcin Kłopociński nie posiada informacji o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny