RB_ASO_12/2014 14 maja 2014

Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.

Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki            

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od funduszu CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (CORVUS FIZ), reprezentowanego przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który poinformował, że w dniu 9 maja 2014 roku w wyniku umowy przeniesienia własności nabył łącznie  3.507.026 akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A., stanowiących 13,04% kapitału zakładowego oraz 13,04% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. i nie wyklucza zbywania lub nabywania akcji Spółki w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

 

Przed ww. zmianą Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 11,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.112.834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Po ww zmianie Corvus FIZ  Aktywów Niepublicznych posiada 6.619.860 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 24,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.619.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..