RB_ASO_10/2016 20 lipca 2016 r

 

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2016 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 148 208,92  zł, co stanowi  97,17 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku (wyniosły 1 181 662,98  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 155 522,17 zł netto, co stanowi 119,26 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 5 999 909,67 zł).

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny