RB_ASO_10/2013

Temat:Nabycie akcji przez osobę nadzorującą oraz przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd EUROSNACK S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 grudnia 2013 roku zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej Spółka Pana Marcina Kłopocińskiego o nabyciu akcji Spółki.

 

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem w dniu 18 grudnia 2013 roku na sesji giełdowej w transakcji pakietowej podmiot zależny od Pana Marcina Kłopocińskiego Private Investors Sp. z o.o. nabył 728.594 akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A. po cenie 0,51 zł za jedną akcję za łączną cenę 371.582,90 zł, stanowiących 4,97% kapitału zakładowego oraz 4,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tym samym podmiot zależny od Pana Marcina Kłopocińskiego Private Investors Sp. z o.o. przekroczył próg 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zmianą podmiot zależny od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadał 2.996.400 akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A., stanowiących 20,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.996.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po ww. zmianie podmiot zależny od Pana Marcina Kłopocińskiego posiada 3.724.994 akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A., stanowiących 25,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.724.994 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Eurosnack S.A. jest Private Investors Sp. z o.o.