RB_9 /2020 04.08.2020

Temat: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 4 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/2020 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała”).

 

Na mocy Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło:

  1. przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 317.820,41 zł (trzysta siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy) – na wypłatę dywidendy;

  2. ustaliło kwotę dywidendy na 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję z łącznej liczby 31.782.041 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy,

  3. ustaliło dzień 18 sierpnia 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy,

  4. ustaliło dzień 1 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”