RB_9/2022 28.06.2022 Uchwała Zarządu Eurosnack SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w fw sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała"). Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony  w ramach kapitału docelowego o kwotę 280.800,00zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), to jest z kwoty 6.823.008,20zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 7.103.808,20zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.404.000 (milion czterysta cztery tysiące) nowych akcji na okaziciela serii N, o numerach od N 0000001 do N 1404000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.

Cena emisyjna jednej akcji serii N wynosi 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze).

Akcje, za zgodą i zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielonej w drodze uchwały nr 8/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Pana Mirosława Tomasza Wlazło, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, zgodnie z opinią Zarządu, która została przedstawiona.

Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej zostanie zawarta przez Zarząd Spółki w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku włącznie.

Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:

1.            Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.823.008,20 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 34.115.041 (trzydzieści cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:

1)            700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,

2)            210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,

3)            320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,

4)            99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,

5)            5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6)            131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)            1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,

8)            1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,

9)            16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,

10)         10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,

11)         1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,

12)         1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,

13)         1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."

 

Przyjęta Uchwałą treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:

1.            Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.103.808,20zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 35.519.041 (trzydzieści pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:

1)            700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,

2)            210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,

3)            320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,

4)            99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,

5)            5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6)            131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)            1.222.350 (milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,

8)            1.357.390 (milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,

9)            16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,

10)         10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,

11)         1.587.200 (milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,

12)         1.035.000 (milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,

13)         1.298.000 (milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,

14)         1.404.000 (milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach 0000001 do 1404000,

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu