RB_8/2022 28.06.2022 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/2022 w sprawie podziału zysku za rok 2021 („Uchwała 5") oraz uchwałę nr 6/2022 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6")

postanowiło zysk netto w kwocie  3.013.214,40 zł (trzy miliony trzynaście tysięcy dwieście czternaście złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć w następujący sposób:

1)            kwotę 1.705.752,05zł (milion siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięć groszy) - na wypłatę dywidendy;

2)            kwotę 1.307.462,35zł (milion trzysta siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy) - na kapitał zapasowy Spółki

 

Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

  • 1.705.752,05zł (milion siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięć groszy) na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,05zł (pięć groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 34.115.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, którym przysługuje prawo do dywidendy
  • dzień 12.07.2022r. (dwunasty lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) jako dzień ustalenia prawa do dywidendy
  • dzień 01.08.2022r. (pierwszy sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) jako dzień wypłaty dywidendy

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu