RB 4/2021 Uchwała Zarządu Eurosnack SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Eurosnack SA (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony  w ramach kapitału docelowego o kwotę 207.000,00 zł (dwieście siedem tysięcy złotych), to jest z kwoty 6.356.408,20 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 6.563.408,20 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.035.000 (miliona trzydziestu pięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii L, o numerach od L 0000001 do L 1035000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze).

Akcje, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, zgodnie z opinią Zarządu, która została przedstawiona.

 

Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:

1.       Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.408,20zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 31.782.041 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) akcji, to jest:---------------------------------------------------------------------

1)------- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 700000,---------------------

2)------- 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,------------------------------------------------------------

3)------- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,-------

4)------- 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 99420,-----------------------------------

5)------- 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0001 do 5000,---------------------------------------

6)------- 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)------- 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 1222350-------------------------------

8)------- 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390---------------

9)           16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 00000001 do 16083314--------------------

10)      10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947------

11)      1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200---------------------------------------

              o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy)  każda akcja

Przyjęta Uchwałą treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:

1.       Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.563.408,20zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 32.817.041 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:     

2)      700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,-------------------------------------------

3)      210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,--

4)      320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,--------------------------------

5)      99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,--------------------------------------------------------------------------------------

6)      5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,----------------------------------------------------------------

7)      131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,---

8)      1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,----------------------------------------------------------

9)      1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,----------------------------------------------------------

10)  16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,-------------------------------------------------------

11)  10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,---------------------------------------

12)  1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,----------------------------------------------------------------------

13)  1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,--------------------

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu