RB_2/2022 25.01.2021 Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 stycznia 2022 r. została zawarta Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki.

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu