RB_2/2018 10 stycznia 2018 r

 

Temat: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 10 stycznia 2018 r., wpłynęła do Spółki Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z dnia 8 stycznia 2018 roku. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 9/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu