RB 14/2022 27.12.2022 Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem

 

Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. została zawarta Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od oraz za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 10/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023.

 

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., która została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujace Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu