RB_11/2020 27.08.2020

 

Temat:  Rejestracja  zmian Statutu spółki Eurosnack SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 sierpnia 2020 roku o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki, uchwalonych uchwałą nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu w zakresie:

§ 30 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki:

„2.

4) uchwalanie regulaminu Zarządu"

 

§30 ust. 2 pkt. 8-12 Statutu Spółki:

§30 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki:

Usunięto. W związku z usunięciem § 30 ust. 2 pkt 13 Statutu, § 30 ust. 2 pkt 14, 15 oraz 16 Statutu przyjmuje numerację § 30 ust. 2 pkt 13, 14 oraz 15 Statutu

„2.

13) zatwierdzanie  rocznych i wieloletnich planów Spółki;

14) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany;

15) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statut Spółki"

 

§35 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu."

 

 Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka