9/ESPI 15.09.2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji pana Marcina Kłopocińskiego

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 września 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio i pośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

8/ESPI 12.09.2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

pobierz zaącznik_

7/ESPI 12.09.2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Pana Tomasza Wlazło o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu

Osoby reprezentujące Spółkę 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

pobierz załącznik

 

6/ESPI 28.08.2023_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Tomasza Wlazło - Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2023 roku przez Pana Tomasza Wlazło przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Tomasz Wlazło wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR. 

Osoby reprezentujące Spółkę

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

załącznik_pobierz  

5/ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 29.645.212

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 35.519.041

Udział w ogólnej liczbie głosów: 83,46%

 

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 12.338.500, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 41,62% oraz w ogólnej liczbie głosów - 34,74%.

 

NEW GYM S.A.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 14.681.142, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 49,52% oraz w ogólnej liczbie głosów - 41,33%.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

4/ESPI 21.06.2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji pana Marcina Kłopocińskiego

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio i pośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

załącznik_pobierz

 

 

3/ESPI 21.06.2023 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2023 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR. 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załącznik_pobierz 

 

2/ESPI 07.06.2023 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku

 

Treść raportu:                                                                                                                        

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Marcina Kłopocińskiego - akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie zawierało projekty uchwał.

 

Zawnioskowano o dwa punkty porządku obrad o treści:

1)     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

2)     Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 

Zarząd uznał, iż wprowadzi żądane sprawy jako punkt 14 porządku obrad, w miejsce obecnego punktu "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" i kolejnego, tj. 15 punktu porządku obrad, a 14 punkt porządku obrad zmienił oznaczenie na punkt 16, umożliwiając tym samym akcjonariuszom podjęcie decyzji w tym zakresie.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Dodane zostały dwa projekty uchwał. Pozostałe projekty uchwał pozostają bez zmian.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

Załącznik_OGŁOSZENIE ZWZ_pobierz 

załącznik _PROJEKTY UCHWAŁ_pobierz 

 

 

1/ESPI 01.06.2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.

 

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku (piątek), o godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

Ogłoszenie _ pobierz 

Projekty uchwał _pobierz 

 

14/ESPI 16.12.2022 Rejestracja akcji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 

Podstawa prawna                                                                                                           

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                  

Zarząd spółki Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14 grudnia 2022 roku  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii N na zasadach wskazanych w załączniku do niniejszego raportu.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

załącznik_pobierz 

 

 

13/ESPI 15.12.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR. 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

ZAŁĄCZNIK POBIERZ

 

 

12/ESPI 12.12.2022 Korekta Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 roku otrzymał korektę zawiadomienia z dnia 4 grudnia 2022 r. (RB ESPI 9/2022 z dn. 05.12.2022 r.) na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść korekty zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR. 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka  - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

załącznik_pobierz

11/ESPI 12.12.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR. 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załącznik _pobierz 

 

10 ESPI 08.12.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 7 grudnia 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.  

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

 

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

pobierz załącznik_ 

 

9/ESPI 05.12.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

 Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Marcina Kłopocińskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR. 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

 

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu 

pobierz załącznik

8/ESPI 30.09.2022 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Marcin Kłopociński

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 30 września 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio oraz pośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.


Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

załącznik_pobierz 

 

7/ESPI 28.09.2022 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 28 września 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

załącznik_pobierz 

6/ESPI 28.06.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd Spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Tomasza Wlazło - Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Tomasza Wlazło przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Tomasz Wlazło wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR. 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu  

 

załącznik_pobierz

5/ESPI 28.06.2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 28 czerwca 2022 roku.

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 30.817.547

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 34.115.041

Udział w ogólnej liczbie głosów: 90,33%

 

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.269.783, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 39,81% oraz w ogólnej liczbie głosów - 35,96%.

 

NEW GYM S.A.:

 

Mirosław Tomasz Wlazło:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 3.920.200, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 12,72% oraz w ogólnej liczbie głosów - 11,49%.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu 


 

 

4/ESPI 31.05.2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.

 

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku (wtorek), o godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załączniki :

Ogłoszenie o ZWZ _pobierz 

Projekty uchwał _pobierz 

 

3/ESPI 18.03.2022 Rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 

Podstawa prawna                                                                                                           

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                  

Zarząd spółki Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 17 marca 2022 roku  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii M na zasadach wskazanych w załączniku do niniejszego raportu.

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

pobierz 

 

2/ESPI 28.02.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 25 lutego 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

1/ESPI_24.02.2022 r Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio oraz pośrednio głosów w Spółce.

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu

załącznik _pobierz 

17/ESPI 03.12.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 3 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio oraz pośrednio głosów w Spółce.

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu

pobierz plik

16/ESPI 03.12.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 3 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

pilk pobierz

15/ESPI 02.12.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Tomasza Wlazło o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

załącznik 

14/ESPI 21.10.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 21 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

załącznik 

13/ESPI 20.10.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Karkówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

załącznik

12/ESPI 19.10.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Corvus FIZAN w likwidacji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (Corvus FIZAN w likwidacji)  o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez Corvus FIZAN w likwidacji bezpośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę ;

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załącznik_

11/2021 15.10.2021_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 15 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Tomasza Wlazło - Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2021 roku przez Pana Tomasza Wlazło przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Tomasz Wlazło wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu 

załącznik 

 

10/ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 14 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załącznik

 

9_ESPI_11.10.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 11 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

załącznik 

 

8_ESPI 11.10.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Corvus FIZAN w likwidacji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 8 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (Corvus FIZAN w likwidacji)  o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez Corvus FIZAN w likwidacji bezpośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załącznik 

 

7_ESPI_06.10.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 6 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

załącznik 

6_ESPI 2021-06-25_Rejestracja akcji serii K, L w KDPW

Rejestracja akcji serii K oraz serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenia o zawarciu z Emitentem umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych (serii K, L) na zasadach wskazanych w załącznikach do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

pobierz załączniki 

seria k 

seria L

 

5_ESPI_2021-06-25_ Lista akcjonariuszy 5%

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 24 czerwca 2021 roku.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 26.804.744

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 32.817.041

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,68%

 

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.213.000, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 45,56% oraz w ogólnej liczbie głosów - 37,22%.

 

NEW GYM S.A.:

 

CORVUS FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 15,69% oraz w ogólnej liczbie głosów - 12,82%.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

4_ESPI 28.05.2021_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.

 

Treść raportu:                                                                                                                  

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek), o godz. 1000 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

Ogłoszenie o ZWZ _pobierz 

Projekty uchwał _pobierz 

3/ESPI 26.04.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio oraz pośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

załącznik 

2021-04-23_2/ESPI Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Tomasza Wlazło - Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2021 roku przez Pana Tomasza Wlazło przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Tomasz Wlazło wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR. 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załącznik 

 

2021-04-23 1/ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Pana Tomasza Wlazło o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.

 

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załącznik 

 

2020-08-21_7/ESPI

 

Temat: PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Podstawa prawna                                                                                      

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                        

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.


Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka

2020-08-07_ESPI 6/2020

Temat: CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2020-08-04_ESPI 5/2020

 

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 4 sierpnia 2020 roku.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2020 r.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 22.582.646

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 31.782.041

Udział w ogólnej liczbie głosów: 71,05%

 

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.210.389, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 54,07% oraz w ogólnej liczbie głosów - 38,42%.

 

NEW GYM S.A.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.372.257, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 45,93% oraz w ogólnej liczbie głosów - 32,63%.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 Ososby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

4/ESPI_ 23.07.2020 r. TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka

 

2020-07-09_3/2020 ESPI_ DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu.

2020-07-08_2/2020 ESPI

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.                

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 sierpnia 2020 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

OGŁOSZENIE ZWZ 04.08.2020 _pobierz

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 04.08.2020_pobierz

2020-06-25_ESPI/1_ PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI

 

Podstawa prawna                                                                                      

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                        

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.


Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

2019-10-08_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez New Gym SA

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 8 października 2019 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym S.A. o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym S.A. bezpośrednio głosów w Spółce.

Zgodnie z Zawiadomieniem, spółka New Gym SA poinformowała, iż w związku z transakcjami kupna/sprzedaży akcji Spółki zawartymi w alternatywnym systemie obrotu w dniach: 27.04.2018 r., 04.05.2018 r., 21.05.2018 r., 22.05.2018 r., 16.04.2019 r. (nie powodujących zmiany w ogólnej liczbie głosów wymagających Zawiadomienia) oraz w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 października 2019 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.587.200 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym spółka New Gym SA zawiadamia o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w spółce Eurosnack SA.

Przed w/w zmianami spółka New Gym SA posiadała 10.329.389 akcji stanowiących 34,21% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 10.329.389 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 34,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmian spółka New Gym SA posiada 10.349.257 akcji stanowiących 32,56% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 10.349.257 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 32,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka New Gym SA nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Spółka New Gym SA nie wyklucza zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

Spółka New Gym SA nie posiada informacji, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.

Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu

 

 

 

2019-10-07_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 7 października 2019 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym S.A. bezpośrednio i pośrednio głosów w Spółce.

Zgodnie z Zawiadomieniem, Pan Marcin Kłopociński, poinformował, iż w związku z transakcjami kupna akcji Spółki zawartymi w alternatywnym systemie obrotu w dniach: 22.02.2018 r., 09.03.2018 r., 26.03.2018 r., 27.03.2018 r., 13.09.2018 r., 20.09.2018 r., 03.12.2018 r., 04.12.2018 r., 15.02.2019 r., 05.03.2019 r., 21.03.2019 r., 02.04.2019 r., 21.08.2019 r., 30.08.2019 r. (nie powodujących zmiany w ogólnej liczbie głosów wymagających Zawiadomienia) oraz w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 października 2019 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.587.200 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym zawiadamia o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez Pana Marcina Kłopocińskiego bezpośrednio i pośrednio głosów w spółce Eurosnack SA.

Przed w/w zmianami wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. Pan Marcin Kłopociński posiadał 12.114.989 akcji stanowiących 40,12% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 12.114.989 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 40,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiadał osobiście 5.152.850 akcji stanowiących 17,07% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 5.152.850 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 17,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. w Warszawie posiadała 6.962.139 akcji stanowiących 23,06% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 6.962.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 23,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmian Pan Marcin Kłopociński posiada wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. 12.196.639 akcji stanowiących 38,38% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 12.196.639 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 38,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiada osobiście 5.234.500 akcji stanowiących 16,47% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 5.234.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 16,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. w Warszawie posiada 6.962.139 akcji stanowiących 21,90% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 6.962.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Spółki jest spółka pod firmą Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pan Marcin Kłopociński nie posiada informacji o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_ASO_9/2019 2019-08-22

Temat: Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku został zawarty Aneks nr 1 („Aneks") do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 9 listopada 2018 roku („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a mBank S.A., z siedzibą w Warszawie („Bank").
Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej:
a) 300.000,00 zł w okresie do dnia 19.08.2019 r.;
b) 800.000,00 zł w okresie do dnia 20.08.2019 r.
z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności Spółki.

Emitent jest uprawniony do wykorzystania kredytu w okresie od dnia 13.11.2018 r. do dnia 17.09.2020 r.
Emitent zobowiązany jest do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 18.09.2020 r.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.


Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu

 

RB_ASO_8/2019 30.07.2019

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ EUROSNACK SA w dniu 30 lipca 2019 roku.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ, które odbyło się w dniu 30 lipca 2019 r.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 25.557.006

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841

Udział w ogólnej liczbie głosów: 84,64%

 

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 37,57% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%.

 

Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 16,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.

 

Andrzej Stanisław Różycki:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 1.399.411, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 5,48% oraz w ogólnej liczbie głosów 4,63%.

 

New Gym S.A.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 10.349.257, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 40,49% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,28%.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

RB_ASO_7/2019 04.07.2019

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.                        

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2019 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

OZGŁOSZENIE ZWZ_pobierz

PROJEKTY UCHWAŁ_pobierz

RB_ASO_6/2019 01.07.2019

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na II części obrad ZWZ EUROSNACK SA w dniu 1 lipca 2019 roku.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na II części obrad ZWZ, które odbyło się w dniu 1 lipca 2019 r.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 13.808.338

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841

Udział w ogólnej liczbie głosów: 45,73%

 

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 69,53% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%.

 

Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 30,47% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

RB_ASO_5/2019 2019-06-25

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 13.808.338

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841

Udział w ogólnej liczbie głosów: 45,73%

 

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 69,53% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%.

 

Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 30,47% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

RB_ASO_4/2019 2019-05-29

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek), o godz. 15.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

ogłoszenie_pobierz

projekty uchwał_pobierz

 

RB_ASO_3/2019 23 kwietnia 2019r

Temat: Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku został zawarty Aneks nr 2 („Aneks") do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 1 września 2017 roku („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank"). O zawarciu Umowy Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 6/2017 w dniu 1 września 2017 roku.

Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia:

a)      3.250.000,00 zł w okresie od dnia 14.05.2018 do 18.04.2019;

b)      5.000.000,00 zł w okresie od dnia 19.04.2019 do 19.04.2020.

Wszystkie wymogi udostępnienia Kredytu zostały spełnione i Aneks wszedł w życie.

 

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

RB_ASO_2/2019 16 kwietnia 2019

 

Temat: Zawarcie Aneksu nr 3 do umowy dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12.08.2016 r.

 

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku został zawarty Aneks nr 3 do Umowy Dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12 sierpnia 2016 roku („Umowa").

 

Przedmiotem Aneksu nr 3 do Umowy Dyskontowej nr 87512/2016/00001086/00 zawartej pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank") jest przedłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 19 kwietnia 2020 roku.

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta. 

 

 

RB_ASO_1/2019 21.03.2019

 

Temat: Zawarcie umowy najmu

 

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 marca 2019 roku została zawarta Umowa najmu („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Najemca") a PSARY - INVEST II Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Wynajmujący"). Na mocy niniejszej Umowy Wynajmujący zobowiązał się do wybudowania na nieruchomości, będącej jego własnością, położonej w Psarach przy ul. Akacjowej, budynku o przeznaczeniu magazynowo - produkcyjnym w postaci jednokondygnacyjnej hali z zapleczem biurowo socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą („Przedmiot Najmu") oraz oddać w najem Najemcy. Powierzchnie objęte Umową będą wykorzystywane przez Emitenta w celu prowadzenia działalności produkcji spożywczej. Przekazanie Najemcy Przedmiotu Najmu nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku. Umowa została zawarta na okres 5 lat, począwszy od dnia przekazania Przedmiotu Najmu. Szacunkowa kwota płatności czynszu (bez opłat eksploatacyjnych) w okresie objętym Umową wyniesie ok. 9,5 mln zł. netto.

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_ESPI_4/2018 26 czerwca 2018 r

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 r.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 28.408.181

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.062.139, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 42,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 39,95%.

Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 14,81% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.

New Gym SA:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.353.258, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 36,44% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,29%.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_ESPI_3/2018 30 maja 2018 r

 

Temat: Korekta raportu nr 2/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje, iż w związku  uzupełnieniem Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia o dodatkowy pkt porządku obrad, tj. „ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu „ („Spółka", „Emitent") ponownie przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2018 roku.

załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ EUROSNACK S.A. na dzień 26.06.2018_pobierz

Projeky uchwał na ZWZ EUROSNACK S.A. na dzień 26.06.2018 pobierz


Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

RB_ESPI_2/2018 30 maja 2018 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA 26.06.2018 _pobierz

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 26.06.2018_pobierz

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_ESPI_1/2018 14 maja 2018 r.

 

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku został zawarty Aneks nr 1 („Aneks") do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 1 września 2017 roku („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank"). O zawarciu Umowy Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 6/2017 w dniu 1 września 2017 roku.

Aneks wchodzi w życie z dniem 14 maja 2018 roku.

Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia: 3.250.000,00 zł w okresie od dnia 14.05.2018 do 07.05.2019.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

RB_ASO_8/2017 29 września 2017 r

Temat: Wprowadzenie akcji serii J spółki Eurosnack S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 września 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1158/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

RB_ASO_7/2017 6 września 2017 r

Temat: Wcześniejszy wykup obligacji serii C

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 września 2017 roku nastąpił wcześniejszy wykup obligacji serii C o wartości nominalnej 450.000,00 zł wraz z odsetkami.
Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Spółki, wykup wartości nominalnej obligacji serii C miał nastąpić w dniu 30 września 2017 r.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka

 

RB_ASO_6/2017 1 września 2017 r.

Temat: Zawarcie umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 września 2017 roku została zawarta Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia: 1.450.000,00 zł. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klienta. Kredyt jest udostępniany do dnia 29.08.2018 roku.
Zabezpieczeniem Kredytu są:
a) weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową;
b) gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
c) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych będących własnością Klienta;
d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówa - Prezes Zarządu

 

RB_ASO_5/2017 10 sierpnia 2017 r

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 z dnia 21 lipca 2017 roku do Umowy Dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12 sierpnia 2016 roku („Umowa").

Przedmiotem Aneksu nr 1 do Umowy Dyskontowej nr 87512/2016/00001086/00 zawartej pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank") jest przedłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Osoba reprezentująca Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_ASO_4/2017 5 lipca 2017 r.

Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 26.651.546
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.114.989, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 44,97% oraz w ogólnej liczbie głosów 40,13%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 14,92% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
New Gym SA:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.329.389, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 36,64% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,21%.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

RB_ASO_3/2017 2 czerwca 2017 r

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:

Inne uregulowania

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

załączniki 

ogłoszenie ZWZ 

projekty uchwał zwz  

 

 

RB_ASO_2/2017 17 maja 2017 r.

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii I spółki Eurosnack S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 17 maja 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 486/2017 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 19 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 16.083.314 (szesnastu milionów osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu czternastu) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 19 maja 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016"; notować akcje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNAACK" i oznaczeniem „ECK".

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

RB_ASO_1/2017 30 kwietnia 2017

Temat: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii I spółki Eurosnack S.A.

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 kwietnia roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 421/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Eurosnack S.A.
Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z §3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 16.083.314 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_ASO_20/2016 6 grudnia 2016 r.

 

Temat: Rejestracja akcji serii I oraz akcji serii J spółki Eurosnack S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 grudnia 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 812/16, na podstawie której Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 26.148.261 (dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje"), w tym:

1)      16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji serii I,

2)      10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji serii J,

oraz oznaczył je kodem PLERSNK00016, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie  obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLERSNK00016.

Zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

W przypadku podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w tym systemie nie wszystkich akcji, o których mowa powyżej, zarejestrowanie pod kodem PLERSNK00016 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie. Informacje o zarejestrowaniu akcji serii I i J pod kodem PLERSNK00016 zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny 

 

 

RB_ASO_19/2016 15 listopada 2016 r

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H spółki Eurosnack S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14 listopada 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1186/2016 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 17 listopada 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.357.390 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 listopada 2016 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016"; notować akcje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNACK" i oznaczeniem „ECK".
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent Samoistny

 

 

RB_ASO_18 4 listopada 2016r

Temat: Wprowadzenie akcji serii H spółki Eurosnack S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 listopada 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1138/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska -Prokurent samoistny

 

 

RB_ASO_17/2016 13 września 2016 r

Temat: Rejestracja akcji serii H spółki Eurosnack S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 11 października 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 668/16, na podstawie której Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („akcje"), oraz oznaczył je kodem PLERSNK00016, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLERSNK00016. Zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie. Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLERSNK00016 akcji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

RB_ASO_16/2016 20 września 2016 rok

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 729 332,01 zł, co stanowi 301,52 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku (wyniosły 905 201,02 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 11 480 400,09 zł netto, co stanowi 146,57 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 7 832 789,14 zł).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

RB_ASO_15/2016 20 sierpnia 2016 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2016 roku


Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 595 545,91 zł, co stanowi 171,99 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku (wyniosły 927 678,45 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 8 751 068,08 zł netto, co stanowi 126,32 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 6 927 588,12 zł).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")


Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

RB_ASO_14/2016 16 sierpnia 2016 r

 

Temat: Zawarcie umowy dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców)

 

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016 roku do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz Umowy Dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12 sierpnia 2016 roku („Umowa").

 

Przedmiotem Umowy Dyskontowej nr 87512/2016/00001086/00 zawartej pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank") jest udzielenie limitu kredytowego w wysokości 1.000.000,00 zł z okresem dostępności od dnia 12 sierpnia 2016 roku do dnia 11 sierpnia 2017 roku.

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny 

 

 

RB_ASO_13/2016 2 sierpnia 2016r.

Tytuł: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestru pod numerem 657 („Fundusz"), w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305034, o kapitale zakładowym 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych, NIP 107-001-14-52  („Corvus FIZ AN"). Zgodnie z zawiadomieniem Fundusz poinformował, że: osiągnął 13,93% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000314024) ISIN PLERSNK00016.

 

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J i zmiany Statutu Spółki, o czym Fundusz powziął wiadomość w dniu 29 lipca 2016 r. w związku powzięciem tej informacji przez Spółkę i opublikowaniu przez Spółkę raportu bieżącego. 

Z chwilą powyżej wskazanego wpisu nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.025.978,80 zł do kwoty 6.038.968,20 zł to jest o kwotę 2.012.989,40 zł, poprzez emisję do 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 10.064.947 o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.

W związku z tym, iż Fundusz nie objął żadnej z akcji serii J wyemitowanych w wyniku powyżej wskazanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na skutek dokonania powyższego wpisu i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki spadł udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzenia Spółki. 

 

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Fundusz posiadał 4.207.168 akcji Spółki, dających 4.207.168 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 20,90% w kapitale zakładowym Spółki i 20,90% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Fundusz posiada 4.207.168 akcji Spółki, dających 4.207.168 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 13,93% w kapitale zakładowym Spółki i 13,93% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie dotyczy.

 

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy.

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

 

RB_ASO_12/2016 1 sierpnia 2016 r

Tytuł: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna:

art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie") od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurosnack SA, Pana Marcina Kłopocińskiego. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Marcin Kłopociński poinformował o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio i pośrednio głosów w spółce Eurosnack SA.

 

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

 

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 10.064.947 akcji na okaziciela serii J.

 

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed w/w zmianą wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. Pan Marcin Kłopociński posiadał 7.992.539 akcji stanowiących 39,70% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 7.992.539 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 39,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiadał osobiście 3.011.110 akcji stanowiących 14,96% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 3.011.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 14,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. posiadała 4.981.429 akcji stanowiących 24,75% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 4.981.429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 24,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po dokonaniu w/w zmian Pan Marcin Kłopociński posiada wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. 12.114.989 akcji stanowiących 40,12% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 12.114.989 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 40,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiada osobiście 5.152.850 akcji stanowiących 17,07% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 5.152.850 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 17,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. w Warszawie posiada 6.962.139 akcji stanowiących 23,06% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 6.962.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 23,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kopcińskiego posiadającym akcje Spółki jest spółka pod firmą Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Pan Marcin Kłopociński nie posiada informacji o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

 

 

RB_ASO_11/2016 29 lipca 2016r

 

Tytuł: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 

Podstawa prawna:

art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA z siedzibą w Warszawie („New Gym"). Zgodnie z zawiadomieniem New Gym poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym SA głosów w spółce Eurosnack SA.

 

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

 

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA poprzez emisję 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dokonaniu w/w zmian spółka New Gym SA posiada 4.967.040 akcji stanowiących 24,67% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 4.967.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 24,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po dokonaniu w/w zmian spółka New Gym SA posiada 10.329.389 akcji stanowiących 34,21% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 10.329.389 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 34,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie dotyczy.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy.

 

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

 

 

RB_ASO_10/2016 20 lipca 2016 r

 

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2016 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 148 208,92  zł, co stanowi  97,17 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku (wyniosły 1 181 662,98  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 155 522,17 zł netto, co stanowi 119,26 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 5 999 909,67 zł).

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny 

 

 

RB_ASO_9/2016 6 lipca 2016 r

REALIZACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIEŃ 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes ZarząduEwa Kawałkowska - Prokurent samoistny

Zgodnie z art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR"), Zarząd Eurosnack SA informuje, iż w okresie od 01.01.2016 roku do 05.07.2016 roku otrzymał od Jeronimo Martins Polska S.A z siedzibą w Kostrzynie („Odbiorca") zamówienia na łączną wartość  2.518.185,96 zł plus VAT.

 

Zleceniem o najwyższej wartości jest zlecenie z dnia 05.07.2016 roku;

Przedmiotem zlecenia jest:  dostawa biszkoptów deserowych oraz chrupek kukurydzianych;

-Termin dostawy przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Odbiorcy w partiach w okresie od dnia 06.07.2016 do dnia 12.07.2016.

- Wartość przedmiotu zlecenia: 179.558,64 zł plus VAT;

 

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

RB_ASO_8/2016 17 czerwca 2016 r

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 17 czerwca 2016 roku.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 18.078.682.
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 20.129.894

Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 r.

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 7.992.539, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 44,21% oraz w ogólnej liczbie głosów 39,70%.

Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 23,27% oraz w ogólnej liczbie głosów 20,90%.

New Gym SA:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.946.017, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 27,36% oraz w ogólnej liczbie głosów 24,57%.

SAR PW sp. z o.o. SK:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 932.958, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 5,16% oraz w ogólnej liczbie głosów 4,63%.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka- Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent

 

 

RB_ASO_7/2016 20 maja 2016 rok

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania 

 

Treść raportu:

 

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dal m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

 

I.              DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2016 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;

7)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

8)      Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015;

9)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;

10)   Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

11)   Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

12)   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

13)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

II.            OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.       Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 27 maja 2016 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 30 maja 2016 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.       Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.       Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.       Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.       Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.       Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.       Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.       Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 1 czerwca 2016 roku.

 

9.        Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 20 maja 2016 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 2 czerwca 2016 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10.   Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.          KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.           LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jasna 14/16A od dnia 14 czerwca 2016 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 20.129.894. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 20.129.894 głosy.

 

Proponowane zmiany Statutu

 

Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu Spółki:

 

㤠7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.025,978,80 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.129.894 akcji tj.:----------

1)------- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 700000,       

2)------- 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,---------------------------------------------------------------------------

3)------- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4)------- 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 99420,-----------------------------------------------------------------

5)------- 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0001 do 5000,-

6)------- 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)------- 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 1222350---------------------------------------------------

8)------- 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390---------------

9)           16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 00000001 do 16083314

                o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy)  każda akcja."

 

Proponowana zmiana brzmienia §7 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„§7

1.       Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.038.968,20zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy i dzieli się na nie więcej niż 30.194.841 akcji tj.:       

1)      700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,       

2)      210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,----------------------------------------------------------------------------------------------

3)      320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,     

4)      99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,----------------------------------------------------------------------------------------

5)      5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,------

6)      131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,-------------------------------------------------------------------------------------

7)      1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,----------------------------------------------------------------- ---

8)      1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,------------------------------------------------------------ ---

9)      16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,----------------------------------

10)  nie więcej niż 10.064.974 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064974,-

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zmian Statutu stanowią załączniki do raportu.

 

 

 

 

 

 

 

RB_ASO_6/2016 13 maja 2016 rok

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 

Podstawa prawna:

art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pani Bożeny Kołakowskiej. Zgodnie z zawiadomieniem Pani Bożenia Kołakowska poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez nią głosów w spółce Eurosnack SA.

 

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

 

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed w/w zmianą Pani Bożena Kołakowska posiadała 426.885 akcji stanowiących 10,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 426.885 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po dokonaniu w/w zmiany Pani Bożena Kołakowska posiada 426.885 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 2,12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 426.885 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

W okresie 12 miesięcy Pani Bożena Kołakowska od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie dotyczy.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy.

 

 

RB_ASO_5/2016 9 maja 2016r

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2016 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki Aquila Investment SA z siedzibą w Katowicach („Aquila"). Zgodnie z zawiadomieniem Aquila poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez Aquila Investment SA głosów w spółce Eurosnack SA.

 

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

 

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed w/w zmianą spółka Aquila Investment SA posiadała 260.859 akcji stanowiących 6,45% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 260.859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 6,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po dokonaniu w/w zmian spółka Aquila Investment SA posiada 260.859 akcji stanowiących 1,30% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 260.859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 1,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie dotyczy.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy.

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

 

RB_ASO_4/2016 29 kwietnia 2016 r

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 

Podstawa prawna:

art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA z siedzibą w Warszawie („New Gym"). Zgodnie z zawiadomieniem New Gym poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym SA głosów w spółce Eurosnack SA.

 

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

 

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed w/w zmianą spółka New Gym SA posiadała 559.884 akcji stanowiących 13,84% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 559.884 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 13,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po dokonaniu w/w zmian spółka New Gym SA posiada 4.967.040 akcji stanowiących 24,67% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 4.967.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 24,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie dotyczy.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy.

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

 

RB_ASO_3/2016 29 kwietnia 2016

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 

Podstawa prawna:

art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki SAR PW Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („SAR PW"). Zgodnie z zawiadomieniem SAR PW poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez SAR PW Sp. z o.o. Spółka komandytowa głosów w spółce Eurosnack SA

 

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

 

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed w/w zmianą podmiot spółka SAR PW Sp. z o.o. Spółka komandytowa posiadała 214.776 akcji stanowiących 5,31% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 214.776 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 5,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po dokonaniu w/w zmian spółka SAR PW Sp. z o.o. Spółka komandytowa posiada 932.958 akcji stanowiących 4,63% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 932.958 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie dotyczy.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy.

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

 

RB_ASO_2/2016 29 kwietnia 2016

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 

 

Podstawa prawna:

art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od pana Marcina Kłopocińskiego. Zgodnie z zawiadomieniem pan Marcin Kłopociński poinformował o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez siebie bezpośrednio i pośrednio głosów w spółce Eurosnack S.A.

 

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

 

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed w/w zmianą wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. posiadał 1.354.302 akcji stanowiących 33,47% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 1.354.302  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 33,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po dokonaniu w/w zmian posiada wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. 7.992.539 akcji stanowiących 39,70% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 7.993.539 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 39,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Podmiotem zależnym od pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Spółki jest spółka pod firmą Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy.

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

 

 

RB_ASO_1/2016 29 kwietnia 2016 r

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna:

art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestru pod numerem 657, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305034, o kapitale zakładowym 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych, NIP 107-001-14-52  („Corvus FIZ AN"). Zgodnie z zawiadomieniem Corvus FIZ AN poinformował, że: osiągnął 20,90% ogólnej liczby głosów w spółce Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000314024) ISIN PLERSNK00016

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1.       data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 3 marca 2016 roku pomiędzy Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 657, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa objęcia akcji na podstawie której Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych postanowił objąć akcje spółki Eurosnack S.A. w ilości 3.518.182 sztuk akcji serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.

W dniu 8 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki dokonał wpisu podwyższonego kapitał, o czym Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych powziął wiadomość w dniu 25 kwietnia 2016 r. w związku z powzięciem tej informacji przez Spółkę Eurosnack S.A. i opublikowaniu przez Spółkę Eurosnack S.A. raportu bieżącego.

2.       liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack S.A. Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 688.986 akcji Eurosnack S.A., dających 688.986 głosów, które stanowiły 17% w kapitale zakładowym i 17% w głosach ogółem.

3.       liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po rejestracji podwyższenia kapitału Eurosnack S.A. Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 4.2017.168 akcji Eurosnack S.A., dających 4.207.168 głosów, które stanowią 20,90% w kapitale zakładowym i 20,90% w głosach ogółem.

4.       Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie dotyczy.

5.       Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

 

RB_ASO_6/2015 22 grudnia 2015r

Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 21 grudnia 2015 roku
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2015 roku (WZ) byli:
1. Corvus FIZAN reprezentowany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 688.986 akcji i głosów na WZ, stanowiących 24,04% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 17,03 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
2. New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 559.884 akcji i głosów na WZ, stanowiących 19,53% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,84 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
3. Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1.347.057 akcji i głosów na WZ, stanowiących 47,00% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 33,29 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
4. SAR PW sp. z o.o. SK z siedzibą w Warszawie posiadająca 214.776 akcji i głosów na WZ, stanowiących 7,49% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 5,31 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;

Liczba akcji i głosów uczestniczący w NWZ Spółki w dniu 21 grudnia 2015 roku wynosiła 2.866.305, co stanowi 70,83 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.

 

RB_ASO_5/2015 27 listopada 2015

Uzupełnienie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 grudnia 2015 roku następującego punktu:

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

W związku z powyższym Zarząd Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 roku, na godz. 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

Poniżej Eurosnack S.A. zamieszcza rozszerzony porządek obrad:

 

1)      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

7)      Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

8)     Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedstawia projekt uchwały. POBIERZ

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu 

Ewa Kawałkowska -Prokurent 

RB_ASO_4/2015 24 listopada 2015 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:

 

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, wpisanej na dzień ogłoszenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

7)      Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


 

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 30 listopada 2015 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 3 grudnia 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16a, 00-041 warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 2 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 5 grudnia 2015 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 5 grudnia 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 25 listopada 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 7 grudnia 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jasna 14/16a od dnia 16 grudnia 2015 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.465.800. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.465.800 głosów.

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym proponowanych zmian Statutu stanowią załączniki do raportu.

 

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu 

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

 

 

RB_ASO_3/2015 3 czerwca 2015r

Temat: Zawiadomienie o zbyciu akcji EUROSNACK S.A.

 

Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku otrzymał zawiadomienie, na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy  o  obrocie od Członka Rady Nadzorczej  o zbyciu przez podmiot od niego zależny akcji EUROSNACK S.A. na rynku New Connect.

 

Zbycie akcji nastąpiło:

a)      16.100 sztuk akcji w dniu 18.05.2015r. po średniej cenie 0,25 zł;

b)      36.437 sztuk akcji w dniu 21.05.2015r. po średniej cenie 0,25 zł;

 

c)      150.500 sztuk akcji w dniu 29.05.2015r. po średniej cenie 0,22 zł.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB_ASO_2/2015 25 maja 2015 r

Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami  posiadającymi powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 maja 2015 roku (WZ) byli:

 1. Corvus FIZAN z siedzibą w Warszawie posiadający 688.986 akcji i głosów na WZ, stanowiących 25,68% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 17,03 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
 2. New Gym SA z siedzibą w Warszawie posiadający 538.862 akcji i głosów na WZ, stanowiących 20,08% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
 3. SAR PW sp. z o.o. SK z siedzibą w Warszawie posiadający 214.776 akcji i głosów na WZ, stanowiących 8,00% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 5,31 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
 4. Bożena Kołakowska posiadająca 161.543 akcji i głosów na WZ, stanowiących 6,02% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 3,99 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
 5. Stefan Kołakowski posiadający 265.340 akcji i głosów na WZ, stanowiących 9,89% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 6,56 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
 6. Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 760.148 akcji i głosów na WZ, stanowiących 28,33% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 18,78 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;

 

Liczba akcji i głosów uczestniczący w ZWZ Spółki w dniu 25 maja 2015 roku wynosiła 2.683.034, co stanowiło 66,30 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB_ASO_1/2015 29 kwietnia 2015r

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;

6)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

7)      Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;

8)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;

9)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

10)  Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

11)   Podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

12)  Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;

13)  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;

14)  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

15)  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 4 maja 2015 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 7 maja 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 9 maja 2015 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 maja 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 kwietnia 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 maja 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 20 maja 2015 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.465.800. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.465.800 głosów.

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zmian Statutu stanowią załączniki do raportu.

 

 

 

RB_ASO_25/2014 31 grudnia 2014 r

Temat: Nabycie akcji przez osobę nadzorującą  

 

Podstawa prawna:                                                                                     

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych     

 

Zarząd Eurosnack S.A. [Spółka] informuje, że otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o nabyciu przez reprezentowaną przez niego spółkę New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie 5.598.899 akcji Spółki.

 

Transakcje na podstawie, których spółka New Gym S.A. nabyła akcje Eurosnack SA miały miejsce poza obrotem zorganizowanym na NewConnect. W dniu 18 grudnia 2014 roku New Gym S.A. nabyła 5.388.674 akcji Spółki po 0,11 zł każda akcja i w dniu 29 grudnia 2014 roku nabyła 210.225 akcji Spółki po 0,50 zł każda akcja. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpiło w dniu 31 grudnia 2014 roku.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB_ASO_24/2014 31 grudnia 2014 r

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.

Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji         Spółki

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od spółki pod firmą New Gym SA z siedzibą w Warszawie o nabyciu akcji Eurosnack S.A. w wyniku przeprowadzenia dwóch transakcji kupna akcji.

 

Transakcje na podstawie, których nastąpiła zmiana posiadanego przez New Gym SA pakietu akcji Eurosnack SA miały miejsce poza obrotem zorganizowanym na NewConnect na podstawie zawartych w dniu 18 grudnia 2014 roku i 29 grudnia 2014 roku umów sprzedaży akcji; rozliczenie wskazanych transakcji nastąpiło w dniu 31 grudnia 2014 roku.

 

Przed ww. zmianą New Gym SA z siedzibą w Warszawie nie posiadała akcji Eurosnack S.A. 

 

Po ww. zmianie New Gym SA z siedzibą w Warszawie, wraz z podmiotem powiązanym Bogdanem Małachwiej, posiada 5.710.899 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 14,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.710.899 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

New Gym S.A. nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę "

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

 

 

RB_ASO_23/2014 31 grudnia 2014 r

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 

 

                                              

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od spółki pod firmą Remilno Trading & Investment Ltd z siedzibą na Cyprze, która poinformowała, o zbyciu akcji Eurosnack S.A. w wyniku przeprowadzenia dwóch transakcji sprzedaży akcji.

 

Transakcje na podstawie, których nastąpiła zmiana posiadanego przez Remilno Trading & Investment Ltd pakietu akcji Eurosnack SA miały miejsce poza obrotem zorganizowanym na NewConnect na podstawie zawartych w dniu 18 grudnia 2014 roku i 29 grudnia 2014 roku umów sprzedaży akcji; rozliczenie wskazanych transakcji nastąpiło w dniu 31 grudnia 2014 roku.

 

Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd wraz z podmiotem powiązanym Bogdanem Małachwiej, posiadało 5.725.674 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 14,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.725.674 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą na Cyprze nie posiada akcji spółki Eurosnack S.A., natomiast podmiot powiązany Bogdan Małachwiej posiada 112.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 0,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 112.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

 Osoby reprezentującve Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB_ASO_22/2014 15 grudnia 2014 r

Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami  posiadającymi powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2014 roku (WZ) byli:

 1. Corvus FIZAN reprezentowany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 6.889.860 akcji i głosów na WZ, stanowiących 38,70% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 17,03 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
 2. Remilno Trading & Investment LTD. z siedzibą na Cyprze posiadający 5.388.674 akcji i głosów na WZ, stanowiących 30,27% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
 3. Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 5.343.580 akcji i głosów na WZ, stanowiących 30,01% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;

Liczba akcji i głosów uczestniczący w NWZ Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku wynosiła 17.803.909, co stanowi 44 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB_ASO_21/2014 18 listopada 2014 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:

 

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 grudnia 2014 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2.      Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.      Przyjęcie porządku obrad;

5.      Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki;

6.      Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
i zmiany Statutu Spółki;

7.       Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki;

8.      Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 24 listopada 2014 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2014 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 29 listopada 2014 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 29 listopada 2014 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 18 listopada 2014 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 1 grudnia 2014 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 10 grudnia 2014 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.466.042. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.466.042 głosy.

 

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do raportu.

RB_ASO_20/2014 17 października 2014 r.

Temat: Zmniejszenie udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów na WZ.

Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od Pani Bożeny Kołakowskiej  o zmniejszeniu poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki EUROSNACK S.A. w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy w Katowicach  Katowice -Wschód  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Przed ww. zmianą Pani Bożena Kołakowska  posiadała 4.268.845 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 15,87 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.268.845 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..

Po ww. zmianie Pani Bożena Kołakowska  posiada 4.268.845  akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 10,55 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.268.845  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,55 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska nie wyklucza zmniejszenia lub zwiększenia  zaangażowania w spółkę  Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

 

 

 

RB_ASO_19/2014 15 października 2014 r.

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A.

 

Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 15 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ramach której Remilno Trading & Investment Ltd objęło akcje.

 

Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze, wraz z podmiotem powiązanym Bogdanem Małachwiej, posiadało 337.000 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 1,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 337.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A.

 

 

Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze ,wraz z ww podmiotem powiązanym, posiada 5.725.674 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 14,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.725.674 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A.

 

 

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB_ASO_18/2014 15 października 2014 r

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A.

 

Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 14 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od PRIVATE INVESTORS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A. w związku z zawarciem umów cywilno – prawnych oraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 

Przed ww. zmianą Private Investors sp. z o.o. posiadał 9.325.595 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 34,67 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.325.595 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34,67 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..

                                

Po ww. zmianie Private Investors sp. z o.o. posiada 13.730.841  akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 33,93 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 13.730.841  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,93 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..

 

Zgodnie z zawiadomieniem Private Investors sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje EUROSNACK S.A.

 Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB_ASO_17/2014 15 października 2014

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A.

 

Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 14 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od SAR PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie [SAR PW] o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ramach której SAR PW objął akcje.

 

Przed ww. zmianą SAR PW posiadał 1.344.600 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 4,9999 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.344.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,9999 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..

 

Po ww. zmianie SAR PW posiada 2.151.360 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 5,32 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.151.360 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,32 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..

 

Zgodnie z zawiadomieniem SAR PW nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje EUROSNACK S.A.

 

 

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB_ASO_16/2014 15 października 2014

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A.

 

Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 15 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, które reprezentuje CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (CORVUS FIZ), o zmianie stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 

Przed ww. zmianą CORVUS FIZ posiadał 6.889.860 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 25,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.889.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..

 

Po ww zmianie CORVUS FIZ  posiada 6.889.860 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 17,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.889.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

 

 

 

RB_ASO_15/2013 18 lipca 2014r

Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji  Spółki i przekroczeniu progu 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ     

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od funduszu CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Corvus FIZ), reprezentowanego przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który poinformował, że w dniu 15 lipca 2014 roku w wyniku zawarcia transakcji pakietowej na rynku NewConnect Corvus FIZ nabył łącznie 270.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 1,00% kapitału zakładowego oraz 1,00% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Przed ww. zmianą Corvus FIZ posiadał 6.619.860 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 24,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.619.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po ww. zmianie Corvus FIZ posiada 6.889.860 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 25,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.889.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

 

 

    Osoby reprezentujące spółkę

Ewa Kawałkowska , Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu

RB_ASO_14/2014 26 czerwca 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami  posiadającymi powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku (ZWZ) byli:

 1. Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 8.511.761 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 41,18% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 31,65 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
 2. Corvus FIZAN reprezentowany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 6.619.860 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 32,02% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 24,62 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
 3. Bożena Kołakowska posiadająca 4.268.837 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 20,65% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 15,87 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
 4. SAR PW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1.271.666 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 6,15% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 4,73 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.

 

Liczba akcji i głosów uczestniczący w ZWZ Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku wynosiła 20.672.124, co stanowi 76,87 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.

Osoby reprezentujace Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 


RB_ASO_13/2014 30 maja 2014 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 14.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;

6)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

7)      Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;

8)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;

9)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

10)  Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

11)   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

12)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

Proponowany dzień prawa poboru do akcji serii H to 14 lipca 2014 rok

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 5 czerwca 2014 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 8 czerwca 2014 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 10 czerwca 2014 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 10 czerwca 2014 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 30 maja 2014 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 czerwca 2014 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 23 czerwca 2014 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 26.892.093. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 26.892.093 głosów.

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.

 

 

 

 

RB_ASO_12/2014 14 maja 2014

Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.

Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki            

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od funduszu CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (CORVUS FIZ), reprezentowanego przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który poinformował, że w dniu 9 maja 2014 roku w wyniku umowy przeniesienia własności nabył łącznie  3.507.026 akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A., stanowiących 13,04% kapitału zakładowego oraz 13,04% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. i nie wyklucza zbywania lub nabywania akcji Spółki w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

 

Przed ww. zmianą Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 11,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.112.834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Po ww zmianie Corvus FIZ  Aktywów Niepublicznych posiada 6.619.860 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 24,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.619.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

 

 

 

 

 

RB_ASO_11/2014 14 maja 2014

Temat: Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki

                                  

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od spółki Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze, która poinformowała, że w dniu 9 maja 2014 roku w wyniku umowy przeniesienia własności zbyła łącznie  3.507.026 akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A., stanowiących 13,04% kapitału zakładowego oraz 13,04% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze posiadało 4.002.026 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 14,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.002.026 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

 

Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze posiada 495.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 1,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 495.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

RB_ASO_10/2014 26 lutego 2014 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Pani Bożeny Kołakowskiej, która poinformowała, że w dniu 21 lutego 2014 roku w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej sprzedała 805.778 akcji spółki Eurosnack S.A., stanowiących 3,00% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, tym samym zmniejszyła swój udział poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zmianą Pani Bożena Kołakowska posiadała 6.092.123 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 22,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.092.123 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po ww. zmianie Pani Bożena Kołakowska posiada 5.286.345 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 19,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.286.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu 

RB_ASO_9/2014 24 lutego 2014 r

TEMAT: Zmniejszenie udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Pani Bożeny Kołakowskiej, która poinformowała, że w wyniku transakcji sprzedaży łącznie 966.934 akcji spółki Eurosnack S.A. z dnia 19 i 20 lutego 2014 r., stanowiących 3,60% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zmniejszyła swój udział poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zmianą Pani Bożena Kołakowska posiadała 7.059.057 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 26,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.059.057 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po ww. zmianie Pani Bożena Kołakowska posiada 6.092.123 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 22,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.212.123 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. 

 

Osoby reprezentujace Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

 

 

 

RB_ASO_8/2013 21 lutego 2014 r

Temat:

Nabycie akcji przez osobę nadzorującą        

 

Podstawa prawna:                                                                                       

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych     

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, że w dniu 21 lutego 2014 roku w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej podmiot od niego zależny nabył 805.778 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A. po cenie 0,11 zł za jedną akcję.

Osoby reprezentujące Spółkę 

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB_ASO_7/2013 21 lutego 2014 r

Temat:

Przekroczenie progu 33% w ogólnej liczbie głosów

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która poinformowała, że w dniu 21 lutego 2014 roku w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej nabyła 805.778 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 2,996% kapitału zakładowego oraz 2,996% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zwiększyła powyżej 33% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zmianą Private Investors sp. z o.o. posiadała 8.519.817 akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A., stanowiących 31,681% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.519.817 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,681% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po ww. zmianie Private Investors sp. z o.o. posiada 9.325.595 akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A., stanowiących 34,678% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.325.595 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34,678% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Private Investors Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje EUROSNACK

S.A.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę 

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB_ASO_6/2014 22 stycznia 2014

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji  Spółki

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od funduszu CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowanego przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który poinformował, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A. zmianie uległ udział  CORVUS FIZ Aktywów Niepublicznych w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. nastąpiło zmniejszenie poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów.

Przed ww. zmianą CORVUS FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 21,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.112.834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Po ww. zmianie CORVUS FIZ Aktywów Niepublicznych posiada 3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 11,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.112.834  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 


CORVUS FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

RB_ASO_5/2014 21 stycznia 2014

Temat:Nabycie akcji przez osobę nadzorującą        

Podstawa prawna:                                                                                       

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych     

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, że w dniu 13 stycznia 2014 roku w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A., podmiot od niego zależny objął 2.894.994 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A. po cenie 0,11 zł za jedną akcję. Ponadto, w dniu 21 stycznia 2014 roku w wyniku zawarcia umów cywilnoprawnych podmiot od niego zależny nabył 815.495 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A. po cenie 0,11 zł za jedną akcję. 

Osoby reprezentujace Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

RB_ASO_4/2014 21 stycznia 2014

Temat:Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Spółki

 Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od

Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która poinformowała, że w wyniku rejestracji w dniu 13 stycznia 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A. oraz zawarcia w dniu 21 stycznia 2014 roku umów cywilnoprawnych, zwiększyła udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą Private Investors Sp. z o.o. posiadała 3.724.994 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack  S.A., stanowiących 25,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.724.994 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,39%ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 Po ww. zmianie Private Investors Sp. z o.o.  posiada 7.686.483 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 28,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.686.483 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 28,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 Private Investors Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

 

 

RB_ASO_3/2014 21 stycznia 2014

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od Pani Bożeny Kołakowskiej, która poinformowała że w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej oraz rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A., zwiększyła powyżej 25% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zmianą Pani Bożena Kołakowska posiadała 3.642.969 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 24,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.642.969 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po ww. zmianie Pani Bożena Kołakowska posiada 7.059.057 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 26,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.059.057 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

 

RB_ASO_2/2014 21 stycznia 2014

Temat: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Spółki

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. z siedzibą na Cyprze która poinformowała, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A. zwiększyła powyżej 10% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. rejestracją REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie posiadała akcji Eurosnack S.A.

 

Po ww. zmianie REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. posiada 3.507.026 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 13,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.507.026 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie zamierza zwiększyć udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

 

REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

RB_ASO_1/2014 3 stycznia 2014

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Eurosnack S.A.

 Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 3 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od Pani Bożeny Kołakowskiej, która poinformowała, że w dniu 18 grudnia 2013 roku w wyniku transakcji pakietowej na rynku NewConnect zbyła 728.594 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 4,97% kapitału zakładowego oraz 4,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zmniejszyła poniżej 25% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zmianą Pani Bożena Kołakowska posiadała 4.371.563 akcji Eurosnack S.A. stanowiących 29,80% kapitału zakładowego oraz 29,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Po ww. zmianie Pani Bożena Kołakowska posiada 3.642.969 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 24,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.642.969 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pani Bożena Kołakowska nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

 

 

 

 

RB_ASO_11/2013 27 grudnia 2013

Temat:

Nabycie akcji przez osobę nadzorującą        

 

Podstawa prawna:                                                                                       

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych     

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez podmiot od niego zależny w dniu 23 grudnia 2013 roku łącznie 251.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,41 zł za jedną akcję.

 

Transakcje zostały dokonane w trybie zwykłym sesyjnym na rynku NewConnect. 

RB_ASO_10/2013

Temat:Nabycie akcji przez osobę nadzorującą oraz przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd EUROSNACK S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 grudnia 2013 roku zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej Spółka Pana Marcina Kłopocińskiego o nabyciu akcji Spółki.

 

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem w dniu 18 grudnia 2013 roku na sesji giełdowej w transakcji pakietowej podmiot zależny od Pana Marcina Kłopocińskiego Private Investors Sp. z o.o. nabył 728.594 akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A. po cenie 0,51 zł za jedną akcję za łączną cenę 371.582,90 zł, stanowiących 4,97% kapitału zakładowego oraz 4,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tym samym podmiot zależny od Pana Marcina Kłopocińskiego Private Investors Sp. z o.o. przekroczył próg 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zmianą podmiot zależny od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadał 2.996.400 akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A., stanowiących 20,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.996.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po ww. zmianie podmiot zależny od Pana Marcina Kłopocińskiego posiada 3.724.994 akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A., stanowiących 25,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.724.994 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Eurosnack S.A. jest Private Investors Sp. z o.o.

 

 

 

 

RB_ASO_8/2013 18 grudnia 2013 r

Temat                                                                                                           

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 18 grudnia 2013 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %    

 

Treść raportu:                                                                                               

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZ Spółki w dniu 18 grudnia 2013 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 10.806.797

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 14.668.508

 

Akcjonariusz : Bożena Kołakowska

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 4.371.563

Udział w liczbie głosów na NWZ – 40,45%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 29,80%

 

Akcjonariusz : CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 3.112.834

Udział w liczbie głosów na NWZ – 28,80%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 21,22%

 

Akcjonariusz : PRIVATE INVESTORS sp. z o. o.

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 2.996.400

Udział w liczbie głosów na NWZ – 27,73%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,43%

 

 Osoby reprezentujące Spółkę 

Ewa Kawałkowska -Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB_ASO_8/2013 22 listopada 2013r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. wraz z projektami uchwał

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:

 

Zarząd Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 grudnia 2013 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Anny Soty w Warszawie, przy ulicy ul. Brackej 20 m.17 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

7.      Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 27 listopada 2013 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 30 listopada 2013 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 2 grudnia 2013 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 2 grudnia 2013 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 22 listopada 2013 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 3 grudnia 2013 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 13 grudnia 2013 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.668.508. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 14.668.508 głosów.

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do raportu.

 

 

 

 

RB_ASO_7/2013 06 listopada 2013 r

Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji

 

Treść raportu:                                    

 

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od funduszu CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (CORVUS FIZ), reprezentowanego przez SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który poinformował, że w dniu 5 listopada 2013 roku w wyniku umowy przeniesienia własności nabył łącznie  3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 21,22% kapitału zakładowego oraz 21,22% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Przed ww. zmianą CORVUS FIZ nie posiadał akcji Eurosnack S.A..

 

Po ww. zmianie CORVUS FIZ posiada 3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 21,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.112.834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Zgodnie z oświadczeniem CORVUS FIZ nie wyklucza nabywania akcji Eurosnack S.A. w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia dokonania zawiadomienia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

 

 

RB_ASO_6/2013 5 listopada 2013 r

Temat: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie

Treść raportu:                                    

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 5 listopada 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od spółki Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze, która poinformowała, że w dniu 5 listopada 2013 roku w wyniku umowy przeniesienia własności zbyła łącznie  3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 21,22% kapitału zakładowego oraz 21,22% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze posiadało 3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 21,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.112.834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

 

Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze nie posiada akcji Eurosnack S.A.. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB_ASO_5/2013 28 czerwca 2013 r

Temat                                                                                                           

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %    

 

Treść raportu:                                                                                               

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ Spółki w dniu 27 czerwca 2013 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 10.416.563

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 14.668.508

 

Akcjonariusz : Bożena Kołakowska

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 4.371.563

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 41,97%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 29,80%

 

 

Akcjonariusz : REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd.

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 3.045.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 29,23%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,76%

 

Akcjonariusz : PRIVATE INVESTORS sp. z o. o.

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 3.000.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 28,80%

 

Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,45%

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB_ASO_4/2013 29 maja 2013 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

 

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2013 roku na godzinę 11.30 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Anny Soty w Warszawie, przy ulicy ul. Brackej 20 m.17 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

7)      Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;

8)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012;

9)      Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

10)  Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

11)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 6 czerwca 2013 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2013 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajengo Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 11 czerwca 2013 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 maja 2013 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 12 czerwca 2013 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 24 czerwca 2013 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.668.508. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 14.668.508 głosów.

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.

 

 

RB_ASO_3/2013 20 lutego 2013 r

 

Temat                                                                                                           

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 20 lutego 2013 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %    

 

Treść raportu:                                                                                               

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZ Spółki w dniu 20 lutego 2013 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 10.416.763

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 14.668.508

 

Akcjonariusz : Bożena Kołakowska

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 4.371.563

Udział w liczbie głosów na NWZ – 41,97%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 29,80%

 

 

Akcjonariusz : REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd.

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 3.045.000

Udział w liczbie głosów na NWZ – 29,23%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,76%

 

Akcjonariusz : PRIVATE INVESTORS sp. z o. o.

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 3.000.000

Udział w liczbie głosów na NWZ – 28,80%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,45%

 

 

RB_ASO_2/2013 11 lutego 2013 r

Temat Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd EUROSNACK S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 lutego 2013 roku zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej o zbyciu w dniach od 18 maja 2012 roku do 22 maja 2012 roku łącznie 20.000 akcji EUROSNACK S.A. po średniej cenie 0,46 zł za jedną akcję tj.:

18.05.2012 zbył 61 sztuk akcji po cenie 0,54 zł

18.05.2012 zbył 439 sztuk akcji po cenie 0,54 zł

18.05.2012 zbył 500 sztuk akcji po cenie 0,54 zł

18.05.2012 zbył 500 sztuk akcji po cenie 0,54 zł

18.05.2012 zbył 5700 sztuk akcji po cenie 0,44 zł

21.05.2012 zbył 81 sztuk akcji po cenie 0,50 zł

21.05.2012 zbył 5600 sztuk akcji po cenie 0,45 zł

22.05.2012 zbył 4000 sztuk akcji po cenie 0,46 zł

22.05.2012 zbył 47 sztuk akcji po cenie 0,47 zł

22.05.2012 zbył 3072 sztuk akcji po cenie 0,47 zł

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

 

RB_ASO_1/2013 24 stycznia 2013 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

 

Treść raportu:

 

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

 

Treść raportu:

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 lutego 2013 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Anny Soty w Warszawie, przy ulicy ul. Brackej 20 m.17 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

6.      Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowany dzień prawa poboru akcji serii G określa się na dzień 11 marca 2013 r.

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 30 stycznia 2013 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 2 lutego 2013 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 4 luty 2013 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 4 lutego 2013 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 25 stycznia 2013 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 5 lutego 2013 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 15 lutego 2013 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.668.508. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 14.668.508 głosów.

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.

 

Zarząd Eurosnack S.A.

 

 

 

 

Ewa Kawałkowska                            Prezes Zarządu

 

 

Bartosz Wasylewicz              Członek Zarządu

 

 

 

 

RB_ASO 7/2012 24 września 2012 r

Temat: Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.

Treść raportu:                                    

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 24 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od Pana Marcina Kłopocińskiego, który poinformował, że w dniu 19 września 2012 roku na sesji giełdowej podmiot od  niego zależny Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabył łącznie 308.200 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 2,10% kapitału zakładowego oraz 2,10% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zwiększył powyżej 20% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zmianą Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors sp. z o.o. posiadał 2.709.456 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 18,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.709.456 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Po ww. zmianie Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o. posiada 3.017.656 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 20,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.017.656 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Pan Marcin Kłopociński poinformował również, że podmiotem zależnym posiadającym akcje Eurosnack S.A. jest Private Investors sp. z o.o.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz wasylewicz- Członek Zarządu

RB_ASO 6/2012 29 czerwca 2012 r

 

Temat :Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %    

Treść raportu:                                                                                                        

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 10.971.468

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 14.668.508

Akcjonariusz : Bożena Kołakowska

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 4.371.563

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 39,84%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 29,80%

Akcjonariusz : REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd.

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 3.010.855

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 27,44%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,53%

Akcjonariusz : PRIVATE INVESTORS sp. z o. o.

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 2.739.050

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 24,97%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 18,67%

Akcjonariusz : SAR PW sp. z o.o. sp. komandytowa

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 600.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,47%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 4,09%

 

Osoby reprezentujące spółkę

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

 

RB_ASO_5/2012 1 czerwca 2012 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok. 89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eurosnack S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku (wraz ze sprawozdaniem rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki i wniosków zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2011).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Eurosnack S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2011.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Eurosnack S.A. absolutorium za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej Eurosnack S.A. absolutorium za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 8 czerwca 2012 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2012 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 13 czerwca 2012 roku.

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 czerwca 2012 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli złożą akcje w Spółce w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 13 czerwca 2012 roku i nie będą odbierane przed zakończeniem tego dnia.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 1 czerwca 2012 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 14 czerwca 2012 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

11. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

IV. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 26 czerwca 2012 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.668.508. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 14.668.508. głosów.

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu

RB_ASO 4/2012 23 maja 2012 r

 

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Eurosnack S.A.

                                              

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od Pani Marty Bieleckiej, która poinformowała, że w dniu 22 maja 2012 roku powzięła informację o zmianie swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. Pani Marta Bielecka poinformowała, że na sesji giełdowej w dniu 14 maja 2012 roku zbyła 927.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 6,32% kapitału zakładowego oraz 6,32% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Przed zmianą Pani Marta Bielecka posiadała 927.000 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 6,32% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 927.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po zmianie Pani Marta Bielecka nie posiada akcji Eurosnack S.A.

 

Pani Marta Bielecka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz członek Zarządu

 

 

RB_ASO 3/2012 17 maja 2012 r

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Eurosnack S.A.

                                              

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Dellingate Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze, która poinformowała, że w dniu 16 maja 2012 roku na sesji giełdowej zbyła w ramach transakcji
pakietowej 2.756.125 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A.

 

Przed zmianą Dellingate Holdings Limited posiadała 2.756.125 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 18,79% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.756.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po zmianie Dellingate Holdings Limited nie posiada akcji Eurosnack S.A.

 

Brak jest podmiotów zależnych od Dellingate Holdings Limited posiadających akcje
Eurosnack S.A.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Ewa Kawałkowska -Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

RB_ASO 2/2012 17 maja 2012 r

Temat: Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.

                                              

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od Pani Bożeny Kołakowskiej, która poinformowała, że w dniach 11-16 maja 2012 roku na sesji giełdowej nabyła 4.371.563 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 29,80% kapitału zakładowego oraz 29,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zwiększyła powyżej 25% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed zmianą Pani Bożena Kołakowska nie posiadała akcji Eurosnack S.A.

 

Po zmianie Pani Bożena Kołakowska posiada 4.371.563 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 29,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.371.563 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 29,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

 

Osoby reprezentujące spółkę

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

RB_ASO 1/2012 10 stycznia 2012 r

 

Temat Transakcje Członków Rady Nadzorczej na papierach wartościowych Eurosnack S.A.

Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi […] Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku otrzymał dwa poniższe zawiadomienia:

1.       Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej EUROSNACK S.A. o zbyciu w dniu 12 września 2011 roku w drodze transakcji sesyjnej zwykłej 113.622 sztuk praw poboru do akcji zwykłych na okaziciela serii F EUROSNACK S.A. po cenie 0,01 zł za jedno prawo poboru.

2.       Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej EUROSNACK S.A.  o nabyciu w dniu 6 września 2011 roku w drodze transakcji sesyjnej zwykłej 10.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A. po średniej cenie 0,34 zł za jedną akcję oraz nabyciu w dniu 16 września 2011 roku w drodze transakcji sesyjnej zwykłej 10.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A. po średniej cenie 0,30 zł za jedną akcję.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu

 

RB_ASO 18 /2011 5 grudnia 2011 r

 

RB_ASO_18 5 grudnia 2011r

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Eurosnack S.A.

                                              

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od DELLINGATE HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr, która poinformowała, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F Eurosnack S.A. zmianie uległ udział DELLINGATE HOLDINGS LIMITED w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. nastąpiło zmniejszenie poniżej progu 20%.

 

Przed datą podwyższenia kapitału zakładowego i rejestracji akcji serii F Emitenta DELLINGATE HOLDINGS LIMITED posiadała 2.756.125 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 20,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.756.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po podwyższeniu kapitału zakładowego i rejestracji akcji serii F Emitenta DELLINGATE HOLDINGS LIMITED posiada 2.756.125 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 18,79% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.756.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

DELLINGATE HOLDINGS LIMITED nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

RB_ASO 17/2011 01 grudzień 2011 r

Temat: Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.

                                              

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. która poinformowała, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F Eurosnack S.A. zwiększyła powyżej 20% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. rejestracją REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. posiadała 2.405.487 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 18,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.405.487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Po w/w. zmianie REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. posiada 3.010.855 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 20,53% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.010.855 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

 

REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu

 

 

RB_ASO 16/2011 01 grudzień 2011

Temat: Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.

                                              

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od Pana Marcina Kłopocińskiego, który poinformował, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F Eurosnack S.A. zwiększył powyżej 15% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed w/w. rejestracją Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadał 1.634.932 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 12,247% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.634.932 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,247% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Po w/w. zmianie Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 2.245.205 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 15,306% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.245.205 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,306% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Eurosnack S.A. jest Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Pan Marcin Kłopociński w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu

 

 

RB_ASO 15/2011 7 październik 2011r

 

Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.

 

 

Podstawa prawna :

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

                                  

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 7 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od Pana Marcina Kłopocińskiego, który poinformował, że w dniu 6 października 2011 roku na sesji giełdowej nabył łącznie 20.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 0,15% kapitału zakładowego oraz 0,15% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zwiększył powyżej 10% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed w/w. zmianą Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors sp. z o.o. posiadał 1.329.544 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 9,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.329.544 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Po w/w. zmianie Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o. posiada 1.349.544 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 10,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.349.544 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Marcin Kłopociński nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Eurosnack S.A. jest Private Investors sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu

 

 

RB_ASO 14/2011 21 wrzesień 2011 r

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Eurosnack S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 21 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia: 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (Ustawa o ofercie) od WDM capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który poinformował, że w wyniku przeprowadzonych transakcji w dniu: 5 września 2011 roku pośrednio przekroczył w dól próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Przed powyższą transakcją WDM Capital S.A. poprzez podmioty zależne posiadał 1.000.000 akcji spółki Eurosnack S.A., które stanowiły 7,49% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na WZ.

Po transakcji WDM Capital S.A. nie posiada akcji spółki Eurosnack S.A.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

21-09-2011 Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu

21-09-2011 Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu

RB_ASO 13/2011 9 wrzesień 2011 r

Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczby głosów na WZA Eurosnack S.A.

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 


Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 9 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Marcina Kłopocińskiego, który poinformował, że w dniach 6 - 8 września 2011 roku na sesji giełdowej nabył wraz z podmiotem zależnym Private Investors sp. z o.o. łącznie 397.203 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 2,98% kapitału zakładowego oraz 2,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zwiększył powyżej 5% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors sp. z o.o. posiadał 627.901 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 4,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 627.901 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Po zmianie Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors sp. z o.o. posiada 1.025.104 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 7,68% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.025.104 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Pan Marcin Kłopociński poinformował również, podmiotem zależnym posiadającym akcje Eurosnack S.A. jest Private Investors sp. z o.o

 

 

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
09-09-2011 Mariusz Spirkowicz Wiceprezes Zarządu
09-09-2011 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

 

RB_ASO 11/2011/K 9 wrzesień 2011 r

Korekta raportu o Zawiadomieniu o stanie posiadania akcji Eurosnack S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż przekazany do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym raport bieżący dotyczący Zawiadomienia o stanie posiadania akcji Eurosnack S.A. na skutek pomyłki nie został w całości opublikowany oraz zawierał błędny numer raportu.

Prawidłowy numer tego raportu to 12/2011.
Pełna treść raportu zastała zamieszczona poniżej:

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 8 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Jarosława Leszczyszyn, który poinformował, że w dniu 8 września 2011 roku na sesji giełdowej zbył 32.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 0,24% kapitału zakładowego oraz 0,24% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zmniejszył poniżej 5% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą Pan Jarosław Leszczyszyn posiadał 672.261 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 672.261 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Po zmianie Pan Jarosław Leszczyszyn posiada 640.261 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 4,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 640.261 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Pan Jarosław Leszczyszyn poinformował również, iż żaden jego podmiot zależny nie posiada akcji Eurosnack S.A.


Podpisy osób reprezetujących spółkę:

09-09-2011 Mariusz Spirkowicz Wiceprezes Zarządu
09-09-2011 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RB_ASO 11/2011 9 wrzesień 2011

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Eurosnack S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 


Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 8 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Jarosława Leszczyszyn, który poinformował, że w dniu 8 września 2011 roku na sesji giełdowej zbył 32.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 0,24% kapitału zakładowego oraz 0,24% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zmniejszył poniżej 5% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
09-09-2011 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu
09-09-2011 Mariusz Spirkowicz Wiceprezes Zarządu

 

RB_ASO 11/2011 17 czerwiec 2011r

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ EUROSNACK S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 


Treść raportu:
Zarząd EUROSNACK S.A. (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ Emitenta w dniu 17 czerwca 2011 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 9.855.729

Akcjonariusz : Dellingate Holdings Ltd
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ - 2.756.125
Udział w liczbie głosów na ZWZ - 27,96%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 20,65%

Akcjonariusz : Bogdan Małachwiej
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ - 2.416.283
Udział w liczbie głosów na ZWZ - 24,52%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 18,10%

Akcjonariusz : AQUILA INVSTMENT S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ - 1.024.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ - 10,39%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 7,67%

Akcjonariusz : Marta Bielecka
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ - 927.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ - 9,41%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,94%

Akcjonariusz : PRORENT Development spółka komandytowa
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ - 688.438
Udział w liczbie głosów na ZWZ - 6,99%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,16%

Akcjonariusz : Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ - 672.261
Udział w liczbie głosów na ZWZ - 6,82%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,04%

Akcjonariusz : Marek Gawlik
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ - 600.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ - 6,09%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,49%

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
17-06-2011 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu
17-06-2011 Mariusz Spirkowicz Prezes Zarzadu

RB-W_ASO 10/2011 12 sierpień 2011 r

Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2011 r. otrzymał od Pana Bogdana Małachwiej oraz REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. (podmiot zależny od Pana Bogdana Małachwiej) zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie").Zgodnie z zawiadomieniem Pan Bogdan Małachwiej poinformował, że w dniu 9 sierpnia 2011 roku w wyniku zawarcia transakcji pakietowej zbył 2.385.487 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 17,87% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. na rzecz spółki prawa cypryjskiego REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd.

Przed ww. zmianą Pan Bogdan Małachwiej posiadał 2.385.487 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 17,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.385.487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Po ww. zmianie Pan Bogdan Małachwiej nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Eurosnack S.A.
Jednocześnie spółka REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. z siedzibą na Cyprze zawiadomiła, że w dniu 9 sierpnia 2011 roku w wyniku zawarcia transakcji pakietowej nabyła 2.385.487 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 17,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.385.487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Przed ww. zmianą REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. posiadała 20.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 0,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 20.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Po ww. zmianie REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. posiada 2.405.487 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 18,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.405.487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.


Podpisy osób reprezetujących spółkę:

12-08-2011 Mariusz Spirkowicz Wiceprezes Zarządu
12-08-2011 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RB_ASO 9/2011 9 maja 2011 r.

Zawiadomienie o przejściu własności akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, Zarząd Eurosnack S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 maja 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Dellingate Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze (Spółka), iż w dniu 18 kwietnia 2011 roku zawarła umowę na podstawie której wniesiono do niej tytułem aportu 2.756.125 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A. Akcje Eurosnack S.A. zostały wniesione tytułem aportu przez Beline Investments Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w zamian za objęcie udziału w Dellingate Holdings Limited. W wyniku tej transakcji Beline Investments Limited nie posiada żadnych akcji Emitenta.

Dellingate Holdings Limited informuje, iż skutek rozporządzający w zakresie przeniesienia akcji nastąpi w dacie zawiadomienia Eurosnack S.A. w związku ze zdeponowaniem dokumentów w/w akcji w Eurosnack S.A., wobec czego zachowany został termin do dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Transakcja przeniesienia udziałów tytułem aportu została zrealizowana poza rynkiem regulowanym GPW S.A.

Dellingate Holdings Limited nie posiadała przed wskazaną transakcją żadnych akcji Eurosnack S.A. zaś po jej dokonaniu posiada 2.756.125 akcji Eurosnack S.A., co stanowi 20,65% kapitału zakładowego EurosnackS.A. Wskazane akcje dają prawo do 2.756.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurosnack S.A., co stanowi 20,65% ogólnej liczby głosów.

Dellingate Holdings Limited nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia. Brak jest podmiotów zależnych od Dellingate Holdings Limited w rozumieniu art. 4 pkt. 15 Ustawy o ofercie publicznej posiadających akcje Emitenta.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
09-05-2011     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu
09-05-2011     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu

RB_ASO 8/2011 15 kwietnia 2011 r.

RB_ASO 8/2011   15 kwietnia 2011 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EUROSNACK S.A.

 

Zarząd EUROSNACK S.A. (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZ Emitenta w dniu 15 kwietnia 2011 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 12.272.907

Akcjonariusz : Beline Investments Ltd
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 2.756.125
Udział w liczbie głosów na NWZ - 22,46%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 20,65%

Akcjonariusz : PRORENT Development spółka komandytowa
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 688.438
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,61%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,16%

Akcjonariusz : AQUILA INVSTMENT S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.024.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 8,34%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 7,67%

Akcjonariusz : Marta Bielecka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 927.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 7,55%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,94%

Akcjonariusz : Bio - Med Investors S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 830.010
Udział w liczbie głosów na NWZ - 6,76%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,22%

Akcjonariusz : Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 672.261
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,48%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,04%

Akcjonariusz : Pasaż Łużycki sp. z o.o.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 666.666
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,43%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,99%

Akcjonariusz : Bogdan Małachwiej
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 2.503.783
Udział w liczbie głosów na NWZ - 20,40%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 18,75%

Akcjonariusz : Marcin Kłopociński łącznie z podmiotem powiązanym
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 663.002
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,40%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,97% 


Podpisy osób reprezetujących spółkę:
15-04-2011 Bartosz Wasylewicz 
15-04-2011 Mariusz Spirkowicz 

 

 

RB_ASO 7/2011

RB_ASO 7/2011   24 marca 2011 r.

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Eurosnack S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Bogdana Małachwiej, który poinformował, że w dniu 18 marca 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno - prawnej nabył 1.264.739 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 9,47% kapitału zakładowego oraz 9,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą posiadałem 1.340.044 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 10,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.340.044 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Po ww. zmianie posiadam 2.604.783 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 19,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.604.783 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Bogdan Małachwiej nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Pan Bogdan Małachwiej nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
24-03-2011     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu
24-03-2011     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu

 

RB_ASO 6/2011

RB_ASO 6/2011   24 marca 2011 r.

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Eurosnack S.A.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Jarosława Leszczyszyn, który poinformował, że w dniu 18 marca 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno - prawnej zbył 1.264.739 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 9,47% kapitału zakładowego oraz 9,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zmniejszył poniżej 10% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą posiadał 1.937.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 14,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.937.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Po ww. zmianie posiada 672.261 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 5,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 672.261 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Pan Jarosław Leszczyszyn poinformował również, iż żaden jego podmiot zależny nie posiada akcji Eurosnack S.A.


Podpisy osób reprezetujących spółkę:
24-03-2011     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu
24-03-2011     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu

 

RB-W_ASO 5/2011 16 marca 2011 r.

RB-W_ASO 5/2011   16 marca 2011 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania


Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 kwietnia 2011 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1 z dnia 25 lutego 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz zmiany statutu
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowany dzień prawa poboru akcji serii F określa się na dzień 6 maja 2011 r.

II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 25 marca 2011 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wyysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 28 marca 2011 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 4023 k.s.h., zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 30 marca 2011 roku.

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.


Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 30 marca 2011 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 17 marca 2011 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 31 marca 2011 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


10. Udostępnienie dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

11. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.


III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

IV. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 12 kwietnia 2011 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 13.350.000. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 13.350.000głosów.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.

Załączniki:

EUROSNACK- Projekty_uchwał_NWZ 15.04.2011 roku.pdf    

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
16-03-2011     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu
16-03-2011     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu

 

RB_ASO 4/2011   25 lutego 2011 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EUROSNACK S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZ Emitenta rozpoczętym w dniu 27 stycznia 2011 roku wznowionym po przerwie w dniu 25 lutego 2011 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 12.633.504

Akcjonariusz : Beline Investments Ltd
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 2.756.125
Udział w liczbie głosów na NWZ - 21,82%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 20,65%

Akcjonariusz : Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.937.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 15,33%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 14,51%

Akcjonariusz : Bogdan Małachwiej
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.385.944
Udział w liczbie głosów na NWZ - 10,97%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 10,38%

Akcjonariusz : AQUILA INVSTMENT S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.024.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 8,11%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 7,67%

Akcjonariusz : Marta Bielecka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 927.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 7,34%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,94%

Akcjonariusz : Bio - Med Investors S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 830.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 6,57%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,22%

Akcjonariusz : PRORENT Development spółka komandytowa
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 688.438
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,45%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,16%

Akcjonariusz : Pasaż Łużycki sp. z o.o.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 666.666
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,28%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,99%

Akcjonariusz : Marcin Kłopociński łącznie z podmiotem powiązanym
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 650.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,14%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,87%
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
25-02-2011     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu
25-02-2011     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu

 

RB_ASO 3/2011   28 stycznia 2011 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 27 stycznia 2011 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A. w dniu 27 stycznia 2011.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZA wyniosła: 12.633.504

Akcjonariusz : Beline Investments Ltd
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 2.756.125
Udział w liczbie głosów na NWZ - 21,82%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 20,65%

Akcjonariusz : Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.937.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 15,33%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 14,51%

Akcjonariusz : Bogdan Małachwiej
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.385.944
Udział w liczbie głosów na NWZ - 10,97%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 10,38%

Akcjonariusz : AQUILA INVSTMENT S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.024.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 8,11%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 7,67%

Akcjonariusz : Marta Bielecka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 927.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 7,34%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,94%

Akcjonariusz : Bio - Med Investors S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 830.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 6,57%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,22%

Akcjonariusz : PRORENT Development spółka komandytowa
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 688.438
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,45%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,16%

Akcjonariusz : Pasaż Łużycki sp. z o.o.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 666.666
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,28%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,99%

Akcjonariusz : Marcin Kłopociński łącznie z podmiotem
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 650.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,14%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,87%Podpisy osób reprezetujących spółkę:
28-01-2011     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu
28-01-2011     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu

 

RB_ASO 2/2011   14 stycznia 2011 r.

Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 13 stycznia 2011 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, iż raport bieżący z dnia 13 stycznia 2011 roku, któremu na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej nadano błędny numer 7/2011, powinien mieć numer 1/2011.Treść ww. raportu pozostaje bez zmian..

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
14-01-2011     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu
14-01-2011     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu

 

Raport RB_ASO 7/2011   13 stycznia 2011 r.

Nabycie akcji Eurosnack S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [...] Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, iż w dniu 13 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Patrycji Buchowicz, Członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w dniu 22 lipca 2010 roku w drodze umowy kupna 86.956 sztuk akcji zwykłych na okaziciela EUROSNACK S.A. po cenie 0,23 zł za jedną akcję.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
13-01-2011     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu
13-01-2011     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu

 

RB-W_ASO 6/2010   30-12-2010

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.


Podstawa prawna:
Inne uregulowania


Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 stycznia 2011 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
10. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie dematerializacji akcji serii F, G, H, i I oraz ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
11. Zmiany w Radzie Nadzorczej
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dniaa 06 stycznia 2011 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 09 stycznia 2011 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.


3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 4023 k.s.h., zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 11 stycznia 2011 roku.

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.


Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 stycznia 2011 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 30 grudnia 2010 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 12 stycznia 2011 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

10. Udostępnienie dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

11. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.


III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ


Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

IV. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 21 stycznia 2011 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 13.350.000. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 13.350.000głosów.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.

Zarząd Eurosnack S.A.


Załączniki:
Projekty_uchwał_NWZ 27 01 2011 roku.pdf    

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
30-12-2010     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu
30-12-2010     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu

 

RB-W_ASO 5/2010   29-12-2010

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Eurosnack S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Bogdana Małachwiej, który poinformował, że w dniu 23 grudnia 2010 roku w wyniku transakcji nabycia akcji na rynku NewConnect przekroczył próg 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack SA z siedzibą w Chorzowie.

Przed ww. zmianą Pan Bogdan Małachwiej posiadał 1.089.044 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 8,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.089.044 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,16 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Po ww. zmianie Pan Bogdan Małachwiej posiada 1.337.355 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 10,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.337.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Bogdan Małachwiej zamierza zwiększać swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Pan Bogdan Małachwiej nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.Załączniki:
Zawiadomienie.pdf    

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
29-12-2010     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu
29-12-2010     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu

 

RB-W_ASO 4/2010    16 grudnia 2010 r.

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Eurosnack S.A.

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2010 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Jarosława Leszczyszyn, który poinformował, że w dniu 10 grudnia 2010 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno - prawnej nabył 1.687.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 12,64% kapitału zakładowego oraz 12,64% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą Pan Jarosław Leszczyszyn posiadał 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 1,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Po ww. zmianie Pan Jarosław Leszczyszyn posiada 1.937.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 14,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Jarosław Leszczyszyn nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Pan Jarosław Leszczyszyn poinformował również, iż żaden jego podmiot zależny nie posiada akcji Eurosnack S.A.

Załączniki:
Eurosnack - Zawiadomienie.pdf    

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
16-12-2010     Mariusz Spirkowicz     Prezes zarządu

 

RB-W_ASO 3/2010    15 grudnia 2010 r.

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu EUROSNACK S.A.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki EUROSNACK S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 15 grudnia 2010 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku..

Załączniki:
zawiadomienie EUROSNACK SA.pdf    

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
15-12-2010     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu

 

RB-W_ASO 2/2010 30 sierpnia 2010 r.

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki


Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2010 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.


Załączniki:

Zawiadomienie z art. 69 PCM.pdf

2010827-84330.pdf

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

30-08-2010     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu
30-08-2010     Małgorzata Kucharczyk    Wiceprezezs Zarządu

 

RB_ASO 1/2010 20 lipca 2010r.

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 19 lipca 2010 roku uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od dnia 20 lipca 2010 roku Eurosnack S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

20-07-2010 Mariusz Spirkowicz Prezes Zarządu
20-07-2010 Małgorzata Kucharczyk Wiceprezes Zarządu

 

RB_ASO_9/2017 10 października 2017 r

 

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J spółki Eurosnack S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9 października 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1202/2017 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 10.064.947 (dziesięciu milionów sześćdziesięciu czterech dziewięciuset czterdziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 października 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016" i notować akcje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNAACK" i oznaczeniem „ECK".

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

RB_ESPI_4/2018 26 czerwca 2018 r

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 r.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 28.408.181

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.062.139, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 42,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 39,95%.

Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 14,81% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.

New Gym SA:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.353.258, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 36,44% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,29%.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_ESPI_4/2018 26 czerwca 2018 r

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 r.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 28.408.181

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.062.139, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 42,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 39,95%.

Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 14,81% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.

New Gym SA:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.353.258, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 36,44% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,29%.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_ASO_8/2019 30.07.2019

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ EUROSNACK SA w dniu 30 lipca 2019 roku.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ, które odbyło się w dniu 30 lipca 2019 r.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 25.557.006

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841

Udział w ogólnej liczbie głosów: 84,64%

 

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 37,57% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%.

 

Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 16,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.

 

Andrzej Stanisław Różycki:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 1.399.411, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 5,48% oraz w ogólnej liczbie głosów 4,63%.

 

New Gym S.A.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 10.349.257, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 40,49% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,28%.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

15/ESPI 02.12.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Tomasza Wlazło o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

załącznik 

1/ESPI_24.02.2022 r Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio oraz pośrednio głosów w Spółce.

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu

załącznik pobierz