RB 21/2021 29.11.2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą Zarządu Spółki w dniu 12 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 12 października 2021 roku w ramach kapitału docelowego o kwotę 259.600,00 zł, to jest z kwoty 6.563.408,20 zł do kwoty 6.823.008,20 zł w drodze emisji 1.298.000 nowych akcji na okaziciela serii M, o numerach od M 0000001 do M 1298000, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 6.823.008,20 zł i dzieli się na 34.115.041 akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 10.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwy-kłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okazi-ciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
13) 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

19/2021 15.10.2021 Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii M

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii M.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło- Wiceprezes Zarządu

 

załącznik_pobierz 

 

18/2021 12.10.2021 _Uchwała Zarządu Eurosnack SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała"). Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 259.600,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych), to jest z kwoty 6.563.408,20 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 6.823.008,20 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii M, o numerach od M 0000001 do M 1298000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Cena emisyjna jednej akcji serii M wynosi 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze)
Akcje, za zgodą i zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielonej w drodze uchwały nr 13/2021 z dnia 24 września 2021 roku, zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Pana Mirosława Tomasza Wlazło, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, zgodnie z opinią Zarządu, która została przedstawiona

Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.563.408,20zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 32.817.041 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
2) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
3) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
4) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
5) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
6) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
7) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
8) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
9) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
10) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
11) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
12) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
13) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Przyjęta Uchwałą treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.823.008,20 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 34.115.041 (trzydzieści cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
13) 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

16/2021 2021-06-25 Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Temat: Powołanie Zarządu spółki Eurosnack SA na kolejną kadencję

Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 8/2021 powołała Pana Andrzeja Krakówkę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Mirosława Tomasza Wlazło do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję.

Życiorysy Członków Zarządu Spółki są zamieszczone na stronie Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

15/2021 2021-06-25_ POWOŁANIE CZŁONKÓW RN

Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Eurosnack SA na kolejną kadencję

Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Członków Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie, tj.:
1) Marcin Kłopociński
2) Marek Kołodziejski
3) Wojciech Wesoły
4) Katarzyna Borkowska
5) Katarzyna Kłopocińska
na wspólną pięcioletnią kadencję.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki są zamieszczone na stronie Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

14/2021_2021-06-25_WYPŁATA DYWIDENDY

 

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

 

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/2021 w sprawie podziału zysku za rok 2020 („Uchwała 5") oraz uchwałę nr 6/2021 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6")

postanowiło:

1)      Zysk netto w wysokości 2.137.440,27 zł przeznaczyć w następujący sposób:

a)      kwotę 953.461,23 zł  - na wypłatę dywidendy;

b)      kwotę 1.183.979,04 zł  - na kapitał zapasowy Spółki

 

Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

1)      kwotę dywidendy na 0,03 zł na jedną akcję z łącznej liczby 31.782.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, którym przysługuje prawo do dywidendy

2)      dzień 12 lipca 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy

3)      dzień 23 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

13/2021_2021-06-25_Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK

 

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 24 czerwca 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

załącznik pobierz 

12/RB 28.05.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek), o godz. 1000 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie ZWZ _pobierz 

Projekty uchwał _pobierz 

 

10_RB_26.05.2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok z dnia 31 maja 2021 roku na dzień 28 maja 2021 roku. 

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz  Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

RB_9 19.05.2021 Korekta raportu okresowego nr 8/2021 z dnia 14.05.2021 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku, uzupełniony o tabelę Rachunku przepływów pieniężnych.

Zważywszy na powyższe, Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu. W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

pobierz plik

 

 

RB_7 23.04.2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 kwietnia 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 kwietnia 2021 roku dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą Zarządu Spółki w dniu 26 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 26 lutego 2021 roku w ramach kapitału docelowego o kwotę 207.000,00 zł (dwieście siedem tysięcy złotych), to jest z kwoty 6.356.408,20 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 6.563.408,20 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.035.000 (miliona trzydziestu pięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii L, o numerach od L 0000001 do L 1035000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 6.563.408,20zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 32.817.041 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:

1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,

2) 10.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,

3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,

4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,

5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,

8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,

9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,

10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,

11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,

12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

6/RB 12.03.2021_Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii K wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii K.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, w związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect", informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania raportu o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii K w terminie przewidzianym do wykonania takiego obowiązku informacyjnego. Emitent zamierza dołożyć najwyższej staranności, aby takie omyłki nie były popełniane w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

ZAŁĄCZNIK:

 

5/RB_12.03.2021Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii L

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii L.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę 

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

ZAŁĄCZNIK 

 

RB 4/2021 Uchwała Zarządu Eurosnack SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Eurosnack SA (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony  w ramach kapitału docelowego o kwotę 207.000,00 zł (dwieście siedem tysięcy złotych), to jest z kwoty 6.356.408,20 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 6.563.408,20 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.035.000 (miliona trzydziestu pięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii L, o numerach od L 0000001 do L 1035000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze).

Akcje, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, zgodnie z opinią Zarządu, która została przedstawiona.

 

Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:

1.       Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.408,20zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 31.782.041 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) akcji, to jest:---------------------------------------------------------------------

1)------- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 700000,---------------------

2)------- 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,------------------------------------------------------------

3)------- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,-------

4)------- 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 99420,-----------------------------------

5)------- 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0001 do 5000,---------------------------------------

6)------- 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)------- 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 1222350-------------------------------

8)------- 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390---------------

9)           16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 00000001 do 16083314--------------------

10)      10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947------

11)      1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200---------------------------------------

              o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy)  każda akcja

Przyjęta Uchwałą treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:

1.       Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.563.408,20zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 32.817.041 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:     

2)      700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,-------------------------------------------

3)      210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,--

4)      320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,--------------------------------

5)      99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,--------------------------------------------------------------------------------------

6)      5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,----------------------------------------------------------------

7)      131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,---

8)      1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,----------------------------------------------------------

9)      1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,----------------------------------------------------------

10)  16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,-------------------------------------------------------

11)  10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,---------------------------------------

12)  1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,----------------------------------------------------------------------

13)  1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,--------------------

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

RB_2/2021 Zawarcie Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25 stycznia 2021 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki z dnia 15.01.2020 r. („Aneks"). Na mocy Aneksu zmieniono Umowę w ten sposób, iż biegły rewident dokona badania sprawozdania finansowego Emitenta  za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2021 z dnia 9 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki.

 

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

RB_1/2021_Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 15 lutego 2021 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku

 


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezetujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

RB_12/2020 7.09.2020

 

Temat: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Eurosnack SA

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 7 września 2020 Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 10/2020 powołała Pana Mirosława Tomasza Wlazło do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Eurosnack S.A.

 

Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

załącznik_życiorys Mirosław Tomasz Wlazło 

 

RB_11/2020 27.08.2020

 

Temat:  Rejestracja  zmian Statutu spółki Eurosnack SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 sierpnia 2020 roku o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki, uchwalonych uchwałą nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu w zakresie:

§ 30 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki:

„2.

4) uchwalanie regulaminu Zarządu"

 

§30 ust. 2 pkt. 8-12 Statutu Spółki:

§30 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki:

Usunięto. W związku z usunięciem § 30 ust. 2 pkt 13 Statutu, § 30 ust. 2 pkt 14, 15 oraz 16 Statutu przyjmuje numerację § 30 ust. 2 pkt 13, 14 oraz 15 Statutu

„2.

13) zatwierdzanie  rocznych i wieloletnich planów Spółki;

14) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany;

15) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statut Spółki"

 

§35 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu."

 

 Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka 

 

 

RB_9 /2020 04.08.2020

Temat: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 4 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/2020 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała”).

 

Na mocy Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło:

  1. przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 317.820,41 zł (trzysta siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy) – na wypłatę dywidendy;

  2. ustaliło kwotę dywidendy na 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję z łącznej liczby 31.782.041 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy,

  3. ustaliło dzień 18 sierpnia 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy,

  4. ustaliło dzień 1 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

RB_EBI 8/2020_

 

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 4 sierpnia 2020 roku

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 4 sierpnia 2020 r.

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIK_TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ 04.08.2020

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

RB_7/2020 08.07.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.                    

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 sierpnia 2020 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.


 

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu                 

 

OGŁOSZENIE ZWZ_NA 04.08.2020_pobierz

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ NA ZWZ 04.08.2020_ pobierz

 

RB_5/2020 26.05.2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku, informuje, iż z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, Emitent wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego na dzień 29 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 15 stycznia 2020 roku, pierwotnie deklarowanym terminem raportu rocznego za rok 2019 był dzień 29 maja 2020 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_2/2020 16 stycznia 2020 r.

Tytuł: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15 stycznia 2020 r. została zawarta Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki.

 

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu

 

 

 

RB_1/2020 14 stycznia 2020 r.

 

Tytuł: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - 14 lutego 2020 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 29 maja 2020 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 14 sierpnia 2020 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 13 listopada 2020 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

2019-10-07_Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Raport bieżący nr /2019
Data sporządzenia: 07.10.2019
Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.

Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 października 2019 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 października 2019 roku dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 3/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 6.038.968,20 zł do kwoty 6.356.408,20 zł, to jest o kwotę 317.440 zł poprzez emisję 1.587.200 akcji zwykłych na okaziciela serii K obejmujących akcje o numerach od 0.000.001 do 1587200 o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 6.356.408,20 zł i dzieli się na 31.782.041 akcji, w tym na:
1) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314
10) 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu

 

RB 11/2019 30.07.2019

 

Treść uchwał podjętych przez NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 30 lipca 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 lipca 2019 r.

 

Po dokonaniu głosowania nad uchwałą nr 3/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, objętą punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pełnomocnik Akcjonariusza Corvus Fizan  oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

 

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

załącznik _pobierz

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_10/2019 04.07.2019

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2019 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoby reperzentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - prezes Zarządu

OGŁOSZENIE O ZWZ

PROJEKTY UCHWAŁ

RB_9/2019 01.07.2019

 

Druga część obrad ZWZ EUROSNACK S.A.

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 roku odbyła się druga część obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po ogłoszeniu przerwy w dniu 24 czerwca 2019 r.

Treść protokołu z II części obrad ZWZ stanowi Załącznik do niniejszego raportu

 

pobierz załącznik

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6, 7a-8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

 

RB 8 2019-06-25 Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku oraz informacja o przerwie w obradach

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 24 czerwca 2019 r. oraz informuje o zarządzeniu przerwy w obradach.


Do momentu zarządzenia przerwy w obradach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.


Zanim przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 13/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, objętą punktem 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeden z akcjonariuszy stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach postanawiając, iż wznowienie obrad nastąpi dnia 24 lipca 2019 r. o godzinie 1500, w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa


Nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

 

RB 7_ 2019-06-14 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Eurosnack SA zwołanego na 24 czerwca 2019 roku

 

Podstawa prawna                                                                                                                       

§ 4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza spółki Pana Marcina Kłopocińskiego, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do punktu 12 oraz 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

 

Projekty uchwał dotyczące punktu 12 oraz 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Osoba reprezentująca Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

pobierz załącznik

 

RB 5 2019-05-29 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.

 

Podstawa prawna                                                                                                                       

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek), o godz. 15.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

załącznki

projekty uchwał

 

 

RB_2/2019 15.01.2018r

 

Tytuł: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15 stycznia 2019 r. została zawarta Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_1/2019 14.01.2019r.

 

Tytuł: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - 14 lutego 2019 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2018 rok - 31 maja 2019 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB 10/2018 26 czerwca 2018 r

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Eurosnack S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

załącznik_pobierz_TREŚĆ UCHWAŁ ZWZ26062018

RB 9/2018 21 czerwca 2018 r

Korekta raportu okresowego nr 5/2018 z dnia 15.05.2018 r. - Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") wyjaśnia, iż w opublikowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 roku („Raport"), w ust. 2 Raportu - Wybrane dane finansowe, Raport zawiera omyłki pisarskie w zakresie podanych wartości w tabeli Bilansu

Szczegóły korekty w załączeniu.

W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.

załącznik

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

RB_8/2018 30 maja 2018 r

 

Korekta raportu nr 7/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje, iż w związku z uzupełnieniem Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia o dodatkowy pkt porządku obrad, tj. „ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu „ („Spółka", „Emitent") ponownie przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2018 roku.

 

załączniki :

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ EUROSNACK NA 26.06.2018_pobierz

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ EUROSNACK 26.06.2018._pobierz


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_7/2018 30 maja 2018 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 26.06.2018_pobierz

Projekty Uchwał na ZWZ w dniu 26.06.2018_pobierz

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_3/2018 9 lutego 2018 r

Temat: Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Eurosnack S.A.
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 9 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją przez Panią Anetę Kazieczko w dniu 30 listopada 2017 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę nr 1/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki dokooptowała Pana Marka Kołodziejskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.


załącznik

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

RB_2/2018 10 stycznia 2018 r

 

Temat: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 10 stycznia 2018 r., wpłynęła do Spółki Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z dnia 8 stycznia 2018 roku. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 9/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

RB_1/2018 9 stycznia 2018

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka 

RB_14/2017 30 listopada 2017

 

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eurosnack SA

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 listopada 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anety Kazieczko z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

RB 11/2017 28 czerwca 2017 r

Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka

treść uchwał  zwz 28.06.2017

RB 10/2017 27 czerwca 2017 r

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Tomasza Różyckiego w dniu 14 czerwca 2017 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę nr 2/2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spółki Eurosnack SA dokooptowała Panią Katarzynę Kłopocińską do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

życiorys Katarzyna Kłopocińska_pobierz

RB 9/2017 14 czerwca 2017 r

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eurosnack S.A.

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 14 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Tomasza Różyckiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 14 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezzentujące Spółkę ;

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

RB 8/2017 8 czerwca 2017 r

Temat: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ Eurosnack SA zwołanego na 28 czerwca 2017 roku

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza spółki New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
Dodano punkt 12 i 13 porządku obrad w następującym brzmieniu:
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2017 roku otrzymuje następujące brzmienie:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwały dotyczące punktu 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

projekt uchwały do punktu 12 - pobierz

projekt uchwały do punktu 13- pobierz

RB 7/2017 2 czerwca 2017 r

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reperezentujce Spółkę :

Andzrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

załączniki 

ogłoszenie ZWZ

projekty uchwał ZWZ 

RB 4/2017 8 maja 2017 r.

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2017 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku z dnia 15 maja 2017 roku, na dzień 10 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

RB 3/2017 16 marca 2017 r.

Temat: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 16 marca 2017 r., wpłynęła do Spółki Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z dnia 14 marca 2017 roku. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

1/2017 19 stycznia 2017 r.

 

Tytuł: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2016 rok - 31 maja 2017 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 11 sierpnia 2017 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent Samoistny 

 

 

RB 20/2016 13 września 2016 r

Zarząd Eurosnack S.A. („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 13 października 2016 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany sposobu prezentacji miesięcznych informacji o przychodach ze sprzedaży za poprzedni miesiąc, tj. zmiany komentarza w zakresie nie stosowania zasady nr 16 Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect przyjętych raportem bieżącym nr 9/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z przyjętą zmianą Spółka wprowadziła do stosowanych Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect następujący komentarz „Jednocześnie Emitent przyjął zasadę, iż będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej w zakładce „Aktualności" informacje o wartości przychodów ze sprzedaży za dany miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu".

Treść przyjętych Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect uwzględniających wprowadzone zmiany znajduje się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Dokumenty Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 i 4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

RB 18/2016 11 sierpnia 2016 rok

Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii J wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii J.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, w związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect", informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania raportu o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii J w terminie przewidzianym do wykonania takiego obowiązku informacyjnego. Emitent zamierza dołożyć najwyższej staranności, aby takie omyłki nie były popełniane w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

 ZAŁĄCZNIK

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska – Prokurent samoistny

 

 

 

RB 17/2016 11 sierpnia 2016 rok

Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii I wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii I.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, w związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect", informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania raportu o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii I w terminie przewidzianym do wykonania takiego obowiązku informacyjnego. Emitent zamierza dołożyć najwyższej staranności, aby takie omyłki nie były popełniane w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

 ZAŁĄCZNIK 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

Ewa Kawałkowska – Prokurent samoistny

 

RB 16/2016 29 lipca 2016 r

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Tytuł: Rejestracja  podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 29 lipca 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.


Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 16/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 4.025.978,80zł do kwoty 6.038.968,20zł, to jest o kwotę 2.012.989,40zł, poprzez emisję 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 10.064.947 o wartości nominalnej 0,20zł każda akcja.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. 6.038.968,20zł i dzieli się na 30.194.841, to jest:     

1)     700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,

2)     210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,

3)     320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,

4)     99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,

5)     5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6)     131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)     1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,

8)     1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,

9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do16083314,

10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja." 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent  

 

 

RB 15/2016 20 czerwca 2016 r.

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 315 362,58 zł, co stanowi 175,29 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2015 roku (wyniosły 750 408,21 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 6 007 313,25 zł netto, co stanowi 124,68 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 4 818 246,69 zł).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka- Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent

 

RB 14/2016 17 czerwca 2016 r

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 oraz pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Eurosnack S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku

Zarząd spółki Eurosnack S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2016 roku.

Przyjęta przez ZWZ zmiana brzmienia §7 ust. 1 Statutu Spółki:
„§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.038.968,20zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 30.194.841 (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) nie więcej niż 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."


Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent

uchwały -załącznik_pobierz

 

RB 12/2016 20 maja 2016 roku

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO (EBI)

 

Treść raportu:

 

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dal m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

 

I.              DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2016 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;

7)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

8)      Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015;

9)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;

10)   Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

11)   Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

12)   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

13)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

II.            OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.       Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 27 maja 2016 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 30 maja 2016 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.       Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.       Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.       Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.       Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.       Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.       Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.       Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 1 czerwca 2016 roku.

 

9.        Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 20 maja 2016 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 2 czerwca 2016 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10.   Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.          KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.           LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jasna 14/16A od dnia 14 czerwca 2016 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 20.129.894. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 20.129.894 głosy.

 

Proponowane zmiany Statutu

 

Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu Spółki:

 

㤠7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.025,978,80 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.129.894 akcji tj.:----------

1)------- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 700000,       

2)------- 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,---------------------------------------------------------------------------

3)------- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4)------- 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 99420,-----------------------------------------------------------------

5)------- 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0001 do 5000,-

6)------- 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)------- 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 1222350---------------------------------------------------

8)------- 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390---------------

9)           16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 00000001 do 16083314

                o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy)  każda akcja."

 

Proponowana zmiana brzmienia §7 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„§7

1.       Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.038.968,20zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy i dzieli się na nie więcej niż 30.194.841 akcji tj.:       

1)      700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,       

2)      210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,----------------------------------------------------------------------------------------------

3)      320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,     

4)      99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,----------------------------------------------------------------------------------------

5)      5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,------

6)      131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,-------------------------------------------------------------------------------------

7)      1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,----------------------------------------------------------------- ---

8)      1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,------------------------------------------------------------ ---

9)      16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,----------------------------------

10)  nie więcej niż 10.064.974 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064974,-

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zmian Statutu stanowią załączniki do raportu.

 

 

 

 

 

 

 

RB 11/2016 20 maja 2016 rok

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 320 537,00  zł, co stanowi  125,76 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku (wyniosły 1 050 015,83zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia  2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 691 950,67 zł netto, co stanowi 115,34 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 4 067 838,48 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka  - Prezes Zarządu 

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny 

 

 

RB 9/2016 25 kwietnia 2016 r

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 25 kwietnia 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 4/12/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 809.316,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych) do kwoty 4.025.978,80 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 3.216.662,80 zł (trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 16083314 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 4.025.978,80 zł i dzieli się na 20.129.894 akcji, w tym na:     

1)     700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,

2)     210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,

3)     320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,

4)     99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,

5)     5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6)     131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)     1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,

8)     1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,

9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do16083314

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent

 

RB 8/2016 20 kwietnia 2016r

 

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2016 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 503 443,90  zł, co stanowi  134,78 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku (wyniosły 1 115 453,88 zł).

 Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 3 371 413,67 zł netto, co stanowi 111,72 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 3 017 822,65 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

 

 

RB 7/2016 18 marca 2016 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2016 roku

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 029 799,26 zł, co stanowi 111,71% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku (wyniosły 921 814,95 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 1 867 969,77 zł netto, co stanowi 98,19 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 1 902 368,77 zł).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent

 

RB 6/2016 19 lutego 2016 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2016 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 838 170,51  zł, co stanowi  85,48 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2015 roku (wyniosły 980 553,82zł).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

 

 

RB 5/2016 15 lutego 2016r

 

Temat: Rejestracja  zmian w kapitale zakładowym 

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

 

Kapitał zakładowy został obniżony na podstawie Uchwały nr 3/12/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 4.046.580,00zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) do kwoty 809.316,00zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych), to jest o kwotę 3.237.264zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych) przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1zł (jeden złoty) do kwoty 0,20zł (dwadzieścia groszy).

 

Po zarejestrowaniu obniżenia nominału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 809.316,00 zł i podzielony jest na 4.046.580 akcji, w tym na:     

1)     700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,

2)     210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,

3)     320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,

4)     99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,

5)     5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6)     131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)     1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,

8)     1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."

 

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 4.046.580 głosów.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

 

 

RB 3/2016 25 stycznia 2016 r

 

Eurosnack S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Andrzeja Krakówkę na Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Andrzej Krakówka posiada wykształcenie wyższe (mgr, inż.). Ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (rok ukończenia 1994).

W przeciągu swojego dorobku zawodowego zdobył on rozległą wiedzę i doświadczenie na temat sprzedaży i marketingu zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Posiada on doświadczenie związane z zarządzaniem firmami, które zdobył pracując jak Prezes i Wiceprezes Zarządów wielu podmiotów gospodarczych.

 

Doświadczenie zawodowe:

2012 - obecnie  PlastPack Company S.A. - Wiceprezes Zarządu,

2015 - 2015      Electroceramics S.A. Prezes Zarządu

2012 - 2015     IndygoTech Minerals S.A. Wiceprezes Zarządu,

2011 - 2013      EUROPEAN POWER GROUP S.A. Prezes Zarządu,

2011 - 2012      DREWEX S.A. w upadłości układowej, Prezes Zarządu,

2010 - 2012      PlastPack Company S.A. Prezes Zarządu,

2010 - 2011      TOTMES S.A., Wiceprezes, Członek Zarządu,

2007 - 2015     Własna Działalność Gospodarcza doradztwo i reprezentacja firm zagranicznych

                               w Polsce,

2000 - 2007      INKLA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa Program Manager,

1996 - 2000      INKLA GmbH Trading & Engineering Klagenfurt Austria - Inżynier Sprzedaży,

1995 - 1996      CANAMPOL TRADING Ltd. O/Warszawa Dział Marketingu i Handlu,

 

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

2014 - obecnie FAST NET STORAGE S.A.,

2014 - obecnie B3 SYSTEM S.A

2012 - obecnie Z.S.B. FERNO Sp. z o.o.,

2014 - 2015      LZMO S.A.

2014 - 2015      DREWEX S.A. w upadłości układowej,

2014 - 2015      BALTIC CERAMICS S.A.,

2013 - 2015      BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.,

2014 - 2015      ELECTROCERAMICS S.A.,

2013 - 2015      INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.,

2010 - 2012      LZMO S.A.,

2010 - 2011      EUROPEAN POWER GROUP S.A.,

2010 - 2011      RUNICOM S.A.,

2010 - 2012      INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.,

2010 - 2012      FASHION COLLECTION S.A.,

2010 - 2012      SUNSHINE GARDEN S.A.,

2010 - 2011      LST CAPITAL S.A. (obecnie IndygoTech Minerals S.A.),

2010 - 2010      AURES S.A.,

2009 - 2013      EUROSNACK S.A.,

1997 - 2008      SM PBM Warszawa Południe.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Andrzej Krakówka:

- w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił, poza wskazaną w oświadczeniu funkcją Prezesa Zarządu DREWEX S.A. w upadłości układowej, funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji jego osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny,

-  nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

- nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych,

- nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niego postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe,

- nie został skazany za przestępstwo oszustwa,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie jest ani w okresie ostatnich 3 lat nie był za wyjątkiem wyżej opisanych członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

 

 

RB 2/2016 20 stycznia 2016r

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 046 411,17  zł, co stanowi  138,05% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2014 roku (wyniosły 757 990,25 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 11 552 827,33 zł netto, co stanowi 151,12 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 7 645 054,49 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent

 

 

 

 

RB 1/2016 18 stycznia 2016r

 

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Eurosnack S.A. podaje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

raport za IV kwartał 2015 roku - 15 lutego 2016 roku

raport za I kwartał 2016 roku - 13 maja 2016 roku

Jednostkowy raport roczny za 2015 rok - 3 czerwca 2016 roku

raport za II kwartał 2016 roku - 16 sierpnia 2016 roku

raport za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 roku

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

 

 

RB 44/2015 22 grudnia 2015

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/12/2015 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Borkowską.

Informacja nt. przebiegu kariery zawodowej nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko – Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska – Prokurent 

załącznik

43/2015 22 grudnia 2015

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia  2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu 

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

 

 załącznik

RB 42/2015 18 grudnia 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 002 285,79  zł, co stanowi  104,10% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2014 roku (wyniosły 962 825,29 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 10 506 416,16 zł netto, co stanowi 152,55 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 6 887 064,24 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu 

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

RB 41/2015 27 listopada 2015

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 grudnia 2015 roku następującego punktu:

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

W związku z powyższym Zarząd Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 roku, na godz. 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

Poniżej Eurosnack S.A. zamieszcza rozszerzony porządek obrad:

 

1)      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

7)     Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

8)     Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedstawia projekt uchwały.pobierz

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko- Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

RB 40/2015 26 listopada 2015 r

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2015 roku otrzymał rezygnację Pana Przemysława Kołakowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 listopada 2015 roku. Powodem złożenia rezygnacji są względy osobiste.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu 

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

RB 39/2015 24 listopada 2015 r

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Treść raportu:

 

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, wpisanej na dzień ogłoszenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

7)      Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 30 listopada 2015 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 3 grudnia 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16a, 00-041 warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 2 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 5 grudnia 2015 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 5 grudnia 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 25 listopada 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 7 grudnia 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jasna 14/16a od dnia 16 grudnia 2015 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.465.800. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.465.800 głosów.

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym proponowanych zmian Statutu stanowią załączniki do raportu.

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

RB 38/2015 20 listopada 2015

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2015 roku

 

 

Treść raportu:           

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 862 566,98  zł, co stanowi  116,57 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2014 roku (wyniosły 739 939,55 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  października 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 9 504 130,37 zł netto, co stanowi 160,44 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 5 924 238,95 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Aneta Kazieczko – Prezes Zarządu

 

Ewa Kawałkowska – Prokurent 

RB 36/2015 30 października 2015 r

Ustanowienie zastawu na maszynach

Eurosnack S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2015 roku otrzymał Postanowienia z Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów o ustanowieniu w dniu 22 października 2015 roku zastawu na maszynach należących do Spółki na rzecz Administratora zabezpieczeń. Zastaw został ustanowiony jako zabezpieczenie obligacji serii C, o emisji których Spółka informowała raportem EBI nr 32/2015 z dnia 30 września 2015 roku.

 

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 Osoby reprezentujące Spółkę:

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

RB 35/2015 21 października 2015

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Eurosnack S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Panią Anetę Kazieczko, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto Zarząd Spółki w dniu 20 października 2015 roku powołał na Prokuretna  Spółki Panią Ewę Kawałkowską, udzielając jej prokury samoistnej.

 

Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego Pani Anety Kazieczko oraz Pani Ewy Kawałkowskiej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 października 2015 roku rezygnację z funkcji Członka Zarządu z powodów osobistych złożył Pan Bartosz Wasylewicz.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

RB 34/2015 20 pażdziernika 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 808 774,25  zł, co stanowi  131,42 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2014 roku (wyniosły 615 377,83  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  września 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 8 641 563,39 zł netto, co stanowi 166,68 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 5 184 299,40 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

RB 33/2015 9 października 2015 r.

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu

 

 

Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 8 października 2015 roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożyła Pani Ewa Kawałkowska. Powodem złożenia rezygnacji są względy zdrowotne.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

 

 

RB 32/2015 30 września 2015r

Temat: Przydział obligacji serii C

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2015 roku dokonał przydziału 45 sztuk dwuletnich, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej wynoszącej 10.000 zł każda obligacja.

Zarząd informuje, iż w dniu 29 września 2015 roku przyjęto dwa zapisy na łącznie 45 obligacji serii C, na łączną kwotę 450.000,00 złotych.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 31/2015 30 września 2015r

Temat:

Zmiana siedziby Spółki

 

Treść raportu:                                              

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu w dniu 29 września 2015 wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany siedziby Spółki na Warszawę.

 

Podstawa prawna:

 § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 30/2015 29 września 2015

Zarząd spółki Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 28 września 2015 roku podjął uchwałę nr 1/9/2015 w sprawie emisji obligacji serii C. Na mocy wskazanej uchwały wyemitowanych będzie 45 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą C o kolejnych numerach w ramach tej serii tj. od numeru 01 do numeru 45, mających formę dokumentu (dalej: „Obligacje”) o wartości nominalnej 10.000,00 złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 450.000,00 złotych, oprocentowanych według stopy procentowej 10% w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 24 miesiące licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji, na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach:

(a) „Propozycji Nabycia Obligacji serii C emitowanych przez Eurosnack spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie” stanowiącej Załącznik nr 1 do wskazanej uchwały oraz

(b) „Warunkach Emisji Obligacji serii C emitowanych przez Eurosnack spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie” stanowiących Załącznik nr 2 do wskazanej uchwały.

Zarząd Eurosnack S.A. ustalił termin przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii C do dnia 29 września 2015 roku.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 29/2015 18 września 2015r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2015 rok

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 905 201,02  zł, co stanowi  112,72 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku (wyniosły 803 045,20   zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  sierpnia 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 832 789,14 zł netto, co stanowi 171,44 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 4 568 921,57 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

 

RB 28/2015 4 września 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2015 roku podjął decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji serii C.

 Decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji serii C Zarząd Spółki podjął, w związku z dokonaniem w dniu 4 września 2015 roku spłaty, w całości, nominału obligacji serii A łącznie na kwotę 520.000,00 zł wraz z odsetkami.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes  Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

 

RB 27/2015 4 września 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2015 roku nastąpił wcześniejszy wykup obligacji serii A o wartości nominalnej 520.000,00 zł wraz z odsetkami.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Spółki, wykup wartości nominalnej obligacji serii A  miał nastąpić w dniu 10 września 2015 r.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 26/2015 21 sierpnia 2015 r.

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2015 roku nie nastąpi spłata wartości nominalnej obligacji serii A.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Spółki, przewidywany termin spłaty wartości nominalnej obligacji serii A  to 10 września 2015 r.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

 Ewa Kawałkowska – Prezes  Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu 

RB 25/2015 21 sierpnia 2015 r.

Temat: Zmiana terminu zakończenia subskrypcji obligacji serii C

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2015 roku podjął uchwałę o zmianie terminu zakończenia subskrypcji obligacji serii C. Zgodnie z nowym terminem zapisy na obligacje serii C Spółki będą przyjmowane do dnia 7 września 2015 roku.

Pozostałe warunki emisji obligacji serii C opublikowane w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku pozostają bez zmian.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Ewa Kawałkowska – Prezes  Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu 

RB 24/2015 20 sierpnia 2015 r.

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2015 roku

Treść raportu:           

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 927 678,45  zł, co stanowi  185,15 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku (wyniosły 501 050,04  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 6 927 588,12 zł netto, co stanowi 183,95 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 3 765 876,37 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu 

RB 22/2015 27 lipca 2015r

Temat: Zmiana terminu zakończenia subskrypcji obligacji

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 lipca 2015 roku podjął uchwałę o zmianie terminu zakończenia subskrypcji obligacji serii C. Zgodnie z nowym terminem zapisy na obligacje serii C Spółki będą przyjmowane do dnia 21 sierpnia 2015 roku.

Pozostałe warunki emisji obligacji serii C opublikowane w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku pozostają bez zmian.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

 

RB 21/2015 27 lipca 2015r

Temat: Zmiana terminu wykupu obligacji

 

 

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 lipca 2015 roku nie nastąpi spłata wartości nominalnej obligacji serii A.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Spółki, przewidywany termin spłaty wartości nominalnej obligacji serii A  to 3 sierpnia 2015 r.

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 20/2015 20 lipca 2015 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2015 roku

 

 

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 181 662,98  zł, co stanowi  227,71 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2014 roku (wyniosły 518 926,62   zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 5 999 909,67 zł netto, co stanowi 183,77 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 3 264 826,33 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 19/2015 14 lipca 2015

Temat: Emisja obligacji serii C

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca r. podjął uchwałę nr 1/07/2015 w sprawie emisji obligacji serii C. Na mocy wskazanej uchwały wyemitowanych będzie nie więcej niż 150 (sto pięćdziesiąt) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą C o kolejnych numerach w ramach tej serii od numeru 001 do numeru nie większego niż 150, mających formę dokumentu (dalej: „Obligacje”) o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, oprocentowanych według stopy procentowej 8% (osiem procent) w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 24 (dwadzieścia cztery) miesiące licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji, na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach:
Zarząd Emitenta ustalił termin przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii C obligacje do dnia 31 lipca 2015 roku.

(a)          „Propozycji Nabycia Obligacji serii C emitowanych przez Eurosnack spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie” stanowiącej Załącznik nr 1 do wskazanej uchwały oraz

(b)          „Warunkach Emisji Obligacji serii C emitowanych przez Eurosnack spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie” stanowiących Załącznik nr 2 do wskazanej uchwały.

 

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 18/2015 19 czerwca 2015 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2015 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 750 408,21  zł, co stanowi  169,20 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2014 roku (wyniosły 443 505,46 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 818 246,69 zł netto, co stanowi 175,47 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 2 745 899,71 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę ;

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 17/2015 korekta 8 czerwca 2015

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął Uchwałę nr 359/15 w sprawie wyznaczenia dnia 16 czerwca 2015 roku jako dnia wymiany 26.891.900 akcji Spółki oznaczonych kodem PLERSNK00016 w związku ze zmianą  wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 1,00 zł. Dzień referencyjny dla dokonania wymiany został wyznaczony na 9 czerwca 2015 roku.

 

 

Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji pod kodem PLERSNK00016 oznaczonych będzie 2.689.190 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 16/2015 8 czerwca 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął Uchwałę nr 359/15 w sprawie wyznaczenia dnia 9 czerwca 2015 roku jako dnia wymiany 26.891.900 akcji Spółki oznaczonych kodem PLERSNK00016 w związku ze zmianą  wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 1,00 zł.

Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji pod kodem PLERSNK00016 oznaczonych będzie 2.689.190 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 15/2015 28 maja 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął Uchwałę nr 512/2015 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki Eurosnack S.A., w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.

 

Obrót  akcjami, oznaczonymi kodem PLERSNK00016, będzie zawieszony od dnia 3 czerwca 2015 roku do dnia 16 czerwca 2015 roku (włącznie).


Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika nr 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił, co następuje:


1) zlecenia maklerskie na akcje spółki
Eurosnack S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 2 czerwca 2015 roku (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu,


2) w okresie zawieszenia obrotu akcjami, zlecenia maklerskie na akcje spółki
Eurosnack S.A. nie będą przyjmowane.

 

 

Jednocześnie Zarząd Eurosnack S.A., zwraca się do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym tj. 9 czerwca 2015 roku stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 10 (dziesięć).

 

Dostosowanie stanu posiadania akcji ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu ograniczonej liczby akcji, które mogą zostać przeznaczone na uzupełnienie niedoborów scaleniowych.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 14/2015 25 maja 2015 r

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2015 roku.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

ZAŁĄCZNIK 

RB 13/2015 20 maja 2015 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2015 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 050 015,83  zł, co stanowi  174,72 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku (wyniosły 600 955,40  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia  2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 067 838,48 zł netto, co stanowi 176,68 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 2 302 394,25 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

RB 10/2015 12 maja 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2014 rok. Pierwotny termin publikacji raportu ustalony na dzień 18 maja 2015 roku, został zmieniony na dzień 15  maja 2015 roku.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu 

RB 9/2015 5 maja 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 maja 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian w Statucie Spółki w zakresie liczby akcji w poszczególnych seriach w związku z ich połączeniem (scaleniem).

 

W wyniku rejestracji zmiany, wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z 0,10 zł (dziesięć groszy) do 1,00 zł (jeden złoty), przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 40.465.800 do 4.046.580 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji).

 

W związku z powyższym § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

 

㤠7

1.       Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.046.580zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

1)     700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,

2)     210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,

3)     320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,

4)     99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,

5)     5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6)     131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)     1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,

8)     1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,

o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja.”

Po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 4.046.580 głosów.

 

 

O dalszych etapach procedury scalania akcji Spółka będzie informowała w odrębnych raportach.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu


RB 8/2015 29 kwietnia 2015 r

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Treść raportu:

 

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;

6)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

7)      Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;

8)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;

9)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

10)  Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

11)   Podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

12)  Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;

13)  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;

14)  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

15)  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 4 maja 2015 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 7 maja 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 9 maja 2015 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 maja 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 kwietnia 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 maja 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 20 maja 2015 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.465.800. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.465.800 głosów.

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zmian Statutu stanowią załączniki do raportu.

 

 

 

 

RB 6/2015 20 marca 2015 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2015 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 921 814,95  zł, co stanowi  173,63% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku (wyniosły 530 908,70 zł).

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 1 902 368,77 zł netto, co stanowi 161,28 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 1 179 566,45 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

RB 5/2015 21 lutego 2015 r

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

 

Kapitał zakładowy został obniżony na podstawie Uchwały nr 4/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 4.046.604,20 zł do kwoty 4.046.580,00 zł, to jest o kwotę 24,20 zł. Celem obniżenia kapitału jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 grudnia 2014 roku Uchwały Nr 3/12/14 w sprawie umorzenia 28 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 72 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 8 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 85 akcji zwykłych na okaziciela serii G i 49 akcji zwykłych na okaziciela serii H, to jest łącznie 242 akcji zwykłych na okaziciela, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji.

 

Po zarejestrowaniu obniżenia, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 4.046.580,00 zł i podzielony jest na 40.465.800 akcji, w tym na:      

1)     7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 7000000,

2)     2.105.700 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 2105700,

3)     3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 3200000,

4)     994.200 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 994200,

5)     50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 00001 do 50000,

6)     1.318.500 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1318500,

7)     12.223.500 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 00000001 do 12223500,

8)     13.573.900 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 00000001 do 13573900,--------------------------

o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

 

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 40.465.800 głosów.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 4/2015 20 lutego 2015r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2015 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 980 553,82  zł, co stanowi  151,17 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2014 roku (wyniosły 648 657,75zł).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

RB 2/2015 29 stycznia 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 roku

 

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 roku

 

Raport roczny za 2014 rok – 18 maja 2015 roku

 

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 14 sierpnia 2015 roku

 

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 16 listopada 2015 roku

 


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

 

 

RB 1/2015 20 stycznia 2015r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2014 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 757 990,25  zł, co stanowi  115,44% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku (wyniosły 656 629,57 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 645 054,49 zł netto, co stanowi 81,95 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 9 328 646,52 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

 

RB 35/2014 19 grudnia 2014 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 962 825,29  zł, co stanowi  160,88% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku (wyniosły 598 487,15 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 6 887 064,24 zł netto, co stanowi 79,42 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 8 672 016,95 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujace Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 34/2014 15 grudnia 2014 r

Skrócona nazwa emitenta:  EUROSNACK

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROSNACK S.A. w dniu 15 grudnia 2014 roku

 

 

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia  2014 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 załącznik

RB 33/2014 12 grudnia 2014 r

Temat: Nabycie akcji własnych      

Działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

Na podstawie umowy cywilno- prawnej nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia 11 grudnia 2014 roku Spółka nabyła 28 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 72 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 8 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 85 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 49 akcji zwykłych na okaziciela serii H tj. łącznie 242 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

 

 

Umowa przeniesienia ww. akcji na Spółkę została zawarta w dniu 11 grudnia 2014 roku.

 

 

Nabycie 242 akcji przez Spółkę jest związane z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji w stosunku wymiany 10 do 1 i koniecznością dokonania zaokrągleń akcji w poszczególnych seriach. 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 32/2014 20 listopada 2014 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 739 939,55  zł, co stanowi  122,04 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku (wyniosły 606 267,46 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  października 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 5 924 238,95 zł netto, co stanowi 79,31 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 7 469 654,12 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska -Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

 

 

RB 31/2014 18 listopada 2014 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Treść raportu:

 

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 grudnia 2014 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2.      Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.      Przyjęcie porządku obrad;

5.      Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki;

6.      Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
i zmiany Statutu Spółki;

7.       Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki;

8.      Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 24 listopada 2014 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2014 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 29 listopada 2014 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 29 listopada 2014 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 18 listopada 2014 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 1 grudnia 2014 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 10 grudnia 2014 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.466.042. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.466.042 głosy.

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do raportu.

 

RB 29/2014 20 października 2014 r.

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2014 roku

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 615 377,83  zł, co stanowi  74,39 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku (wyniosły 827 143,80 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  września 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 5 184 299,40 zł netto, co stanowi 69,40 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 7 469 654,12 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 


RB 28/2014 9 października 2014 r.

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 października 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 2.689.209,30 zł do kwoty 4.046.604,20 zł poprzez emisję 13.573.949 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

 

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Eurosnack S.A. w kwocie 4.046.604,20 zł składa się z 40.466.042 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 

 

- 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 2.105.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- 994.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

- 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

- 13.573.949 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 

 

Podstawa prawna:

 § 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Człoenk Zarządu 

RB 27/2014 7 października 2014

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że Spółka zwrotnie otrzymała podpisaną Umowę handlową z dnia 01.01.2014 roku dotyczącą realizacji zamówień na dostawę biszkoptów i chrupek kukurydzianych w roku 2014. Umowa jest zawarta z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce.

 

Roczna szacowana wartość zamówień wynosi około 1,0 mln zł. Podpisany kontrakt jest kontynuacją długoletniej współpracy z tym odbiorcą sieciowym. Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za istotną jest roczna wartość Umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 26/2014 1 października 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1076/2014 z dnia 30 września 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 3 października 2014 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł, pod warunkiem dokonania w dniu 3 października 2014 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016”.
Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNACK” i oznaczeniem „ECK”
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
  Ewa Kawałkowska , Prezes Zarządu
  Bartosz Wasylewicz , Członek Zarządu

 

RB 25/2014 25 września 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, iż w dniu 24 września 2014 roku, na podstawie Uchwały Nr 1056/2014, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 24/2014 19 września 2014 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2014 roku

 

 

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 803 045,20  zł, co stanowi  90,76 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2013 roku (wyniosły 884 848,12 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  sierpnia 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 568 921,57 zł netto, co stanowi 68,78 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 6 642 510,32 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 23/2014 17 września 2014 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii H i dokonaniu przydziału akcji.

 1) data rozpoczęcia subskrypcji akcji: 27 czerwca 2014 r.; data zakończenia subskrypcji akcji: 29 sierpnia 2014 r.;

2) data przydziału akcji: 4 września 2014

3) liczba akcji objętych subskrypcją: 16.135.256

4) stopa redukcji: nie dotyczy

5) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 13.573.949

6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,11 zł;

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 10

8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 10

9) w ofercie akcji nie uczestniczyli subemitenci;

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 11.163,52 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 11.163,52 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów: 0  zł;

c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa : 0 zł;

d) promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H
i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujace Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 22/2014 20 sierpnia 2014 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 501 050,04  zł, co stanowi  49,00 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku (wyniosły 1 022 554,27 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lipca 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 3 765 876,37 zł netto, co stanowi 65,31 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 5 765 377,04 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 20/2014 23 lipca 2014r

Zakończenie inwestycji w nowym zakładzie produkcyjnym        

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż został zakończony proces inwestycyjny, którego efektem jest uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego oraz nowoczesnej linii do produkcji ciastek w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Tarnowskich Górch.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

RB 19/2014 23 lipca 2014

Temat: Rozpoczęcie dostaw do największej sieci detalicznej w Polsce     

Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, że od dnia 6 sierpnia 2014 roku Spółka rozpoczyna dostawy biszkopta podłużnego do największej sieci sklepów detalicznych w Polsce.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

RB 18/2014 18 lipca 2014r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2014 roku   

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 518 926,62  zł, co stanowi  51,77 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2013 roku (wyniosły 1 002 300 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  czerwca 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 3 264 826,33 zł netto, co stanowi 67,18 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 4 859 172,34 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Osoby reprezentujące spółkę

 

Ewa Kawałkowska , Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu

RB 17/2014 8 lipca 2014r

Rejestracja akcji serii G przez KDPW

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 7 lipca 2014 roku przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) uchwały nr 611/14, na mocy której KDPW postanowił zarejestrować 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLERSNK00016, pod warunkiem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu zwanym NewConnect.

 

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii G w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez Zarząd GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji na New Connect, nie wcześniej jednak niż w dniu tego notowania.

 

Informacja o zarejestrowaniu akcji serii G pod kodem PLERSNK00016 będzie przekazana w formie komunikatu KDPW.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

RB 16/2014 26 czerwca 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca  2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

TREŚĆ UCHWAŁ 26.06.2014_EUROSNACK

RB 15/2014 20 maja 2014 r

 

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2014 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 443 505,46  zł, co stanowi  57,70 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2013 roku (wyniosły 768 695,44 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 2 745 899,71 zł netto, co stanowi 71,19 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 3 856 872,34 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

RB 14/2014 30 maja 2014 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

 

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 14.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;

6)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

7)      Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;

8)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;

9)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

10)  Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

11)   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

12)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

Proponowany dzień prawa poboru do akcji serii H to 14 lipca 2014 rok

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 5 czerwca 2014 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 8 czerwca 2014 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 10 czerwca 2014 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 10 czerwca 2014 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 30 maja 2014 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 czerwca 2014 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 23 czerwca 2014 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 26.892.093. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 26.892.093 głosów.

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.

 

 

 

 

RB 12/2014 21 maja 2014

Temat: Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2013 rok

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2013 rok. Pierwotny termin publikacji raportu ustalony na dzień 30 maja 2014 roku, został zmieniony na dzień 23  maja 2014 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę ;

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

RB 11/2014 20 maja 2014 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2014 roku

 Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 600 955,40  zł, co stanowi  77,42 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2013 roku (wyniosły 776 212,21 zł).

 Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 2 302 394,25 zł netto, co stanowi 78,32 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 2 939 716,72 zł).

 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska -Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 9/2014 12 maja 2014 r

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że raport kwartalny Spółki za I kwartał 2014 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 14 maja 2014 roku (raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.), zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2014 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" 

RB 8/2013 18 kwietnia 2014

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2014 roku

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 521 872,40  zł, co stanowi  65,22 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku (wyniosły 800 099,61 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 1 701 438,85 zł netto, co stanowi 77,25 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 2 202 430,59 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

RB 7/2014 20 marca 2014

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2014 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 530 908,70  zł, co stanowi  73,73 % wartości przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku (wyniosły 719 985,22 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lutego 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 1 179 566,45 zł netto, co stanowi 86,78 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 1 358 986,13 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 6/2014 6 marca 2014

Rejestracja zmian w Statucie Spółki i tekst jednolity Statutu

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 5 marca 2014 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 21 lutego 2014 roku zmian par 17 ust. 1 oraz par. 30 ust. 2 pkt 8 i 10 Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2013 roku.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany.

 załącznik 

Podstawa prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

RB 5/2014 20 lutego 2014 r

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 648 657,75  zł, co stanowi  100,42 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku (wyniosły 645 959,13 zł).

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

RB 3/2014 27 stycznia 2014

Zarząd Eurosnack S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - 14 lutego 2014 roku

 

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - 14 maja 2014 roku

Raport roczny za 2013 rok – 30 maja 2014 roku

 

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - 14 sierpnia 2014 roku

 

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - 14 listopada 2014 roku

 

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

 

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

RB 2/2014 20 stycznia 2014

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 656 629,57  zł, co stanowi  95,62 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2012 roku (wyniosły 686 693,91 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2013 r. przychody Spółki wyniosły ok.  9 328 646,52 zł netto, co stanowi   104,30 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 8 943 625,35 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

RB 1/2014 17 stycznia 2014 r.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.466.850,80 zł do kwoty 2.689.209,30 zł poprzez emisję 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Eurosnack S.A. w kwocie 2.689.209,30 zł składa się z 26.892.093 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 2.105.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- 994.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

- 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

RB 42/2013 19 grudnia 2013 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2013 roku 

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 598 487,15  zł, co stanowi  72,44 % wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2012 roku (wyniosły 826177,64 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2013 r. przychody Spółki wyniosły ok.  8 672 016,95 zł netto, co stanowi  105,07 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 8 253 195,33, zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

RB 41/2013 19 grudnia 2013 r

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną 5-letnią kadencję w następującym składzie:

 

1. Aneta Kazieczko

2. Marcin Kłopociński

3. Przemysław Kołakowski

4. Wojciech Wesoły

5. Tomasz Różycki

 

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do raportu.

 załącznik RN EUROSNACK

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

RB 40/2013 18 grudnia 2013r

Temat:

Treść uchwał podjętych przez NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 18 grudnia 2013 roku

 

Treść raportu:                                    

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 18 grudnia 2013 roku.

 

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt.7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

Uchwały podjęte na NWZ 18.12.2013

 

 

RB 39/2013 22 listopada 2013r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. wraz z projektami uchwał

 

Treść raportu:

 

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 grudnia 2013 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Anny Soty w Warszawie, przy ulicy ul. Brackej 20 m.17 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

7.      Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 27 listopada 2013 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 30 listopada 2013 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 2 grudnia 2013 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 2 grudnia 2013 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 22 listopada 2013 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 3 grudnia 2013 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 13 grudnia 2013 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.668.508. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 14.668.508 głosów.

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do raportu.

 

 

 

 

 

RB 38/2013 20 listopada 2013r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 606.267,46  zł, co stanowi  80,70 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2012 roku (wyniosły 723.306,33 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2013 r. przychody Spółki wyniosły ok. 8.058.997,09zł netto, co stanowi   109,63 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 7.350.742,37 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

RB 36/2013 17 pażdziernika 2013 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu  2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu  2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 827.143,80  zł, co stanowi  99,56 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu  2012 roku (wyniosły 830.838,15 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok.  7.469.654,12 zł netto, co stanowi   113,06 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 6.606.736,70 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

RB 35/2013 19 września 2013 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 884.848,12  zł, co stanowi 124,29 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2012 roku (wyniosły 711.903,36 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok. 6.642.510,32 netto, co stanowi 114,33 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 5.809,773,25 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu 

RB 34/2013 10 września 2013 r

Treść raportu:  

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Spółki uzupełniła skład Rady Nadzorczej Spółki powołując na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Panią Anetę Kazieczko. Termin upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki przypada na dzień 19 września 2013 roku.

 

Wykształcenie:


Pani Aneta Kazieczko jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Bankowość i Finanse. Praca magisterska na temat funkcjonowania funduszy inwestycyjnych (1989 – 1994).


W latach 2001 – 2003 Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Metodologii Badań Ekonomicznych, będące przygotowaniem do pracy doktorskiej z zakresu kryzysów walutowych.


Od 2007 roku Ernst & Young Academy of Business Sp. z o.o., rozpoczęcie procedury uzyskiwania uprawnień ACCA.


Doświadczenie zawodowe:


Pani Aneta Kazieczko od 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych spółek: SCO-PAK S.A., PlastPack Company S.A., SOL VENTURES S.A., Skippi Yachts S.A.


W latach 2006, 2008-2010 zatrudniona w spółce Chemia Polska Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Biura Finansowo – Księgowego.


W 2007 roku zatrudniona w Biurze Skarbnika PZU SA i PZU Życie SA na stanowisku głównego specjalisty w zakresie zarządzania aktywami.


W okresie 2005-2006 zatrudniona w IPO Sp. z o.o. na stanowisku menadżera finansów rynku kapitałowego.


W latach 2002-2005 zatrudniona w spółce Zelmot SA na stanowisku doradcy Zarządu ds. ekonomicznych.
W latach 2001-2002 zatrudniona w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA na stanowisku kierownika sekcji rynku niepublicznego.


W latach 1999-2000 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku konsultanta Banku Światowego w zakresie prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.


Była członkiem Rad Nadzorczych: Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A., Cementownia Groszowice Sp. z o.o., Zakłady Azotowe Kędzierzyn Koźle SA, Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX SA w Kutnie, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 Grupa Wrocławska Jedynka SA., Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Poznań S.A., Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Opakomet SA w Krakowie, PPU PRI Bazalt S.A.

 

Zgodnie z Oświadczeniem:

 

Pani Aneta Kazieczko nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

Pani Aneta Kazieczko nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie była, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.

W stosunku do Pani Anety Kazieczko nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.

Pani Aneta Kazieczko nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pani Aneta Kazieczko pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu. Upadłość Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku. Poza w/w funkcją nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji.

Pani Aneta Kazieczko nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

Pani Aneta Kazieczko nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu


RB 33/2013 5 września 2013 r

Podpisanie istotnych umów handlowych z siecią supermarketów

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 5 września 2013 roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisane dwie Umowy handlowe zawarte z jedną z największych sieci supermarketów. Umowy dotyczą realizacji dostaw chrupek kukurydzianych oraz biszkoptów marki „Lajkonik”.

Roczna, szacowana wartość zamówień, realizowanych do ww sieci supermarketów, wynosi 2 mln zł.

Podpisane kontrakty są kontynuacją dotychczasowej współpracy z tym odbiorcą  sieciowym. Warunki umów odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu kontraktów. Kryterium uznania umów za istotne jest ich łączna roczna wartość.

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

RB 32/2013 28 sierpnia 2013

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd Eurosnack S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii G i dokonaniu przydziału akcji.

 1) data rozpoczęcia subskrypcji akcji: 5 sierpnia 2013 r.; data zakończenia subskrypcji akcji: 12 sierpnia 2013 r.;

2) data przydziału akcji: 14 sierpnia 2013

3) liczba akcji objętych subskrypcją: 12.223.757

4) stopa redukcji: nie dotyczy

5) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 12.223.585

6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,11 zł;

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 12

8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 12

9) w ofercie akcji nie uczestniczyli subemitenci;

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 87.870,90 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1770,90 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł;

c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa : 86.100,00 zł;

d) promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii G
i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujace Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 31/2013 20 sierpnia 2013

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2013 roku

Treść raportu:Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1.022.554,27  zł, co stanowi 142,2% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2012 roku (wyniosły 719.009,66 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2013  roku przychody Spółki wyniosły ok. 5.765.377,04 zł netto, co stanowi 113,85% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 5.063.995,19 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 29/2013 27 lipca 2013r

Temat: Zakończenie emisji obligacji serii A

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 26 lipca 2013 roku została zakończona emisja dwuletnich zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej wynoszącej 10.000 zł.

W przewidzianym w Warunkach Emisji Obligacji Serii A okresie, tj. od dnia 10 czerwca 2013 roku do dnia 26 lipca 2013 roku przyjęto zapisy na 52 obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 520.000,00 zł, co oznacza, iż przekroczony został próg emisji określony w Uchwale Zarządu Nr 1/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku.

Zarząd Eurosnack S.A. stwierdza, iż emisja obligacji serii A doszła do skutku.

Na podstawie pkt. 10 Warunków Emisji Obligacji Serii A Zarząd Eurosnack S.A. postanowił dokonać przydziału obligacji, w oparciu o otrzymane Formularze przyjęcia propozycji nabycia obligacji od inwestorów, którzy zgłosili chęć objęcia obligacji serii A. Wartość emisji przekroczyła 10% kapitałów własnych Eurosnack S.A.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

RB 28/2013 24 lipca 2013 r

Temat: Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 24 lipca 2013 roku Pani Patrycja Buchowicz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki złożyła rezygnację z pełnienia funkcji ze skutkiem na dzień 24 lipca 2013 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 27/2013 23 lipca 2013 r

Temat: Podpisanie istotnej umowy handlowej z siecią supermarketów     

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną Umowę handlową dotyczącą realizacji zamówień na dostawy chrupek kukurydzianych z siecią supermarketów PoloMarket.

 

Roczna szacowana wartość zamówień wynosi 500 tys. zł. Podpisany kontrakt jest pierwszym kontraktem zawartym przez Spółkę z tym odbiorcą sieciowym.

Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu Umów.

Kryterium uznania Umowy za istotną jest roczna wartość Umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu

RB 26/2013 23 lipca 2013r

Zwiększenie wartości zamówienia umowy handlowej


Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że została zwiększona wartość zamówień na dostawy chrupek kukurydzianych z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce. Podpisany kontrakt jest rozszerzeniem o nowe smaki asortymentu chrupek kukurydzianych.

Szacowana wartość zamówień w ciągu roku wynosić będzie ok.1 mln zł.

Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu Umów.

Kryterium uznania Umowy za istotną jest roczna wartość Umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reperezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarzadu

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu

 

RB 25/2013 16 lipca 2013 r

Temat: Zawarcie istotnej umowy handlowej

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że Spółka rozpoczęła współpracę dotyczącą realizacji zamówień na dostawy biszkoptów z największą siecią sklepów detalicznych w Polsce. Podpisany kontrakt jest pierwszym kontraktem zawartym przez Spółkę z tym odbiorcą sieciowym.

Szacowana wartość zamówień w bieżącym roku wynosić będzie ok.1 mln zł.

Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu Umów.

Kryterium uznania Umowy za istotną jest roczna wartość Umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

RB 24/2013 12 lipca 2013 r

Temat: Zmiana terminu zakończenia zapisów oraz przydziału obligacji serii A

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że zmianie ulegają terminy zakończenia zapisów oraz przydziału obligacji serii A. Po zmianie, zakończenie zapisów oraz przydział obligacji serii  A nastąpi nie później niż w dniu 26 lipca 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

RB 23/2013 4 lipca 2013r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok.1.002.300 zł, co stanowi 115,81 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu  2012 roku (wyniosły 865.483,74zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok. 4.859.172,34 zł  netto, co stanowi  111,81% wartości przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 4.345.909,77 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa  Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu

RB 22/2013 2 lipca 2013 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że Spółka rozpoczęła współpracę dotyczącą realizacji zamówień na dostawy biszkoptów z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce. Podpisany kontrakt jest pierwszym kontraktem zawartym przez Spółkę z tym odbiorcą sieciowym.

Roczna szacowana wartość zamówienia wynosi 2 mln zł. Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu Umów.

Kryterium uznania Umowy za istotną jest roczna wartość Umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 21/2013 28 czerwca 2013r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że zmianie ulegają terminy zakończenia zapisów oraz przydziału obligacji serii A. Po zmianie, zakończenie zapisów oraz przydział obligacji serii  A nastąpi nie później niż w dniu 12 lipca 2013 roku.

 

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące spółkę
  Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu
  Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu

RB 20/2013 27 czerwca 2013 r

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 27 czerwca 2013 roku.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę;

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

załącznik

RB 19/2013 20 czerwca 2013 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 768.695,44  zł, co stanowi 87,96 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2012 roku (wyniosły 873.903,73zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok. 3.856.872,34 zł netto, co stanowi  110,82% wartości przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 3.480.426,03 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa  Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu 

RB 18/2013 07 czerwca 2013 r

Temat: Emisja obligacji serii A

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2013 r. podjął uchwałę nr 1/2013 w sprawie emisji nie więcej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) obligacji serii A na okaziciela, o numerach od 001 do numeru nie wyższego niż 150, o wartości nominalnej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych.

Cel Emisji Obligacji został określony, w taki sposób że kwota pozyskana z emisji obligacji będzie wykorzystana przez Spółkę na środki obrotowe.

Obligacje będą obligacjami dwuletnimi, odsetkowymi.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie.

Emisja Obligacji nastąpi w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do maksymalnie 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji ani publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostanie co najmniej 50 (słownie: pięćdziesiąt) Obligacji (próg emisji).

Wysokość oprocentowania dla obligacji serii A ustala się na poziomie WIBOR 6M plus marża odsetkowa w wysokości 6,00% (słownie: sześć procent) w skali roku.

Szczegółowe warunki emisji Obligacji określone zostały w dokumencie Warunki Emisji dwuletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii A), stanowiącym załącznik do wymienionej Uchwały Zarządu Nr 1/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

RB 17/2013 29 maja 2013r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Treść raportu:

 

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2013 roku na godzinę 11.30 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Anny Soty w Warszawie, przy ulicy ul. Brackej 20 m.17 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

7)      Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;

8)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012;

9)      Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

10)  Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

11)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 6 czerwca 2013 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2013 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajengo Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 11 czerwca 2013 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 maja 2013 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 12 czerwca 2013 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 24 czerwca 2013 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.668.508. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 14.668.508 głosów.

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.

 

 

 

 

RB 16/2013 29 maja 2013 r.

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną Umowę handlową z dnia 01.01. 2013 roku dotyczącą realizacji zamówienia na dostawę chrupek kukurydzianych z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce.

Roczna szacowana wartość zamówienia wynosi 3 mln zł. Podpisany kontrakt jest kontynuacją długoletniej współpracy z tym odbiorcą sieciowym. Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za istotną jest roczna wartość Umowy.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu 

RB 15/2013 29 maja 2013r

Temat: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał NWZ

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że Spółka otrzymała pozew o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 i 3 z dnia 20 lutego 2013 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa. Pozew oraz powództwo zostało wniesione przez PCH Capital (Cyprus) Limited z siedzibą na Cyprze oraz Rowing Capital Limited z siedzibą na Cyprze, które to podmioty posiadały łącznie na ww Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki łącznie 200 sztuk akcji.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka otrzymała wraz z ww pozwem postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy z dnia 9 maja 2013 roku o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie powództwa.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu

RB 13/2013 24 maja 2013 r

Temat: Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2012 rok

Treść raportu:                                             

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2012 rok. Pierwotny termin publikacji raportu ustalony na dzień 14 czerwca 2013 roku, został zmieniony na dzień 28  maja 2013 roku.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

RB 12/2013 20 maja 2013 r

 

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 776.212,21  zł, co stanowi  118,46 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2012 roku (wyniosły 655.271,34 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2013  roku przychody Spółki wyniosły ok.  2.939.716,72 zł netto, co stanowi   112,78 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 2.606.522,30 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska-Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

RB 10/2013 19 lutego 2013 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 800.099,61  zł, co stanowi  108,15 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2012 roku (wyniosły 739.840,74 zł).

 Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2013  roku przychody Spółki wyniosły ok. 2.202.430,59 zł netto, co stanowi  112,86 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 1.951.396,92 zł).

 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujace Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu

 

 

RB 9/2013 20 lutego 2013 r

Temat: Zawarcie istotnej umowy handlowej 

Treść raportu:         

Zarząd Eurosnack S.A.  informuje, że Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną Umowę handlową z dnia 01.01.2013 roku dotyczącą realizacji zamówień w 2013 roku na dostawę  biszkoptów  z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce.

 

Roczna szacowana wartość zamówień wynosi 0,5 mln zł. Podpisany kontrakt jest kontynuacją długoletniej współpracy z tym odbiorcą  sieciowym. Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za istotną jest roczna wartość Umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu

RB 8/2013 20 lutego 2013r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 719.985,52  zł, co stanowi  119,29 % wartości przychodów osiągniętych w lutym 2012 roku (wyniosły 603.536,84 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok.  1.358.986,13 zł netto, co stanowi   112,17 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 1.211.566,18 zł).

 


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

 

RB 7/2013 20 lutego 2013 r

 

Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.

Temat:

Treść uchwał podjętych przez NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 20 lutego 2013 roku

Treść raportu:

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 20 lutego 2013 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

załącznik

 

RB 6/2013 20 lutego 2013 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2013 roku

 

Treść raportu:          

 

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2013roku zrealizowała przychody na poziomie ok.645.959,13, co stanowi 106,24% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2012 roku (wyniosły 608.019,34 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę :

Ewa Kawałkowska  Prezes Zarządu

Bartosz Wsylewicz – Członek Zarządu

RB 4/2013 8 lutego 2013 r

Temat: Odwołanie prognozy wyników finansowych na 2012 rok 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że odwołuje prognozę wyniku finansowego Spółki na 2012 rok opublikowaną raportem bieżącym nr 20/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku. Odwołana prognoza przewidywała osiągnięcie zysku netto na poziomie 130 tys. zł. Przyczyną odwołania prognozy wyniku finansowego są zmieniające się warunki działalności Spółki, w szczególności koszt zakupu surowców oraz koszty związane z inwestycjami w przystosowanie obiektów produkcyjnych do wymagań dużej sieci handlowej.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż zrealizowała prognozę przychodów z działalności za 2012 rok, które wyniosły wg wstępnych wyliczeń 8.943.625,35 zł .

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

RB 3/2013 24 stycznia 2013 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Treść raportu:

 

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Treść raportu:

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 lutego 2013 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Anny Soty w Warszawie, przy ulicy ul. Brackiej 20 m.17 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

6.      Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowany dzień prawa poboru akcji serii G określa się na dzień 11 marca 2013 r.

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 30 stycznia 2013 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 2 lutego 2013 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 4 luty 2013 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 4 lutego 2013 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 25 stycznia 2013 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 5 lutego 2013 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 15 lutego 2013 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.668.508. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 14.668.508 głosów.

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.

 

Zarząd Eurosnack S.A.

 

 

 

 

Ewa Kawałkowska                            Prezes Zarządu

 

 

Bartosz  Wasylewicz                                  Członek Zarządu

 

 

 

RB 2/2013 18 stycznia 2013 r

 

Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Treść:

Zarząd Eurosnack S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - 14 luty 2013 roku

 

Raport roczny za 2012 rok - 14 czerwca 2013 roku

 

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 15 maj 2013 roku

 

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - 14 sierpień 2013 roku

 

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14 listopad 2013 roku

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

RB 1/2013 18 stycznia 2013 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2012 roku

 Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 686 693,91  zł, co stanowi  134,29 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2011 roku (wyniosły 511 334,38 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2012 r. przychody Spółki wyniosły ok.  8 943 625,35 zł netto, co stanowi   116,32 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 7 689 076,06 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę :

Ewa Kawałkowska  Prezes Zarządu

Bartosz Wsylewicz – Członek Zarządu

RB 34/2012 20 grudnia 2012 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2012 roku 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 826 177,64  zł, co stanowi  134,14 % wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2011 roku (wyniosły 615 902,73 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  listopada  2012 r. przychody Spółki wyniosły ok.  8 253 195,33 zł netto, co stanowi   114,98 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 7 177 741,68 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu

RB 33/2012 20 listopada 2012 r

 

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2012 roku

Treść raportu:          Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 723.306,33  zł, co stanowi  119,73 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2011 roku (wyniosły 604.109,30 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2012 r. przychody Spółki wyniosły ok.  7.350.742,37 zł netto, co stanowi   112,02 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 6.561.838,95 zł).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące

Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kwałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

 

RB 31/2012 19 września 2012 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w wrześniu 2012 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 837.831,28  zł, co stanowi  132,13 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2011 roku (wyniosły 634.107,89 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2012 r. przychody Spółki wyniosły ok.  6.680.212,49 zł netto, co stanowi   112,13 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 5.957.729,65 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę :

 

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

RB 30/2012 20 września 2012 r

Temat: Przyjęcie do