OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EUROSNACK S.A.

 

I.              DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 10.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;

7)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

8)      Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;

9)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;

10)   Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

11)   Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

12)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE RELACJE INWESTORSKIE