8 czerwca 2017 r _Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał.

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ Eurosnack SA zwołanego na 28 czerwca 2017 roku

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza spółki New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
Dodano punkt 12 i 13 porządku obrad w następującym brzmieniu:
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2017 roku otrzymuje następujące brzmienie:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwały dotyczące punktu 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do raportu.