7_ESPI_06.10.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 6 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

załącznik