6_ESPI 2021-06-25_Rejestracja akcji serii K, L w KDPW

Rejestracja akcji serii K oraz serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenia o zawarciu z Emitentem umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych (serii K, L) na zasadach wskazanych w załącznikach do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

pobierz załączniki 

seria k 

seria L