Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.

 

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku (piątek), o godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ _pobierz 

2.Wzór pełnomocnictwa _pobierz 

3.Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał _pobierz 

4.Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ w dn.30.06.2023r. _pobierz

5.Projekty uchwał na ZWZ  _pobierz

 

 

 

 

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Marcina Kłopocińskiego - akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie zawierało projekty uchwał.

Zawnioskowano o dwa punkty porządku obrad o treści:
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
2) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd uznał, iż wprowadzi żądane sprawy jako punkt 14 porządku obrad, w miejsce obecnego punktu "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" i kolejnego, tj. 15 punktu porządku obrad, a 14 punkt porządku obrad zmienił oznaczenie na punkt 16, umożliwiając tym samym akcjonariuszom podjęcie decyzji w tym zakresie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Dodane zostały dwa projekty uchwał. Pozostałe projekty uchwał pozostają bez zmian


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Ogłoszenie po zmianie_pobierz

Projekty uchwał_po zmianie _pobierz

2023-06-30 TREŚC UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ W DNIU 30.06.2023

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, ”Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2023 r.

 

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka -Prezes  Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

 ZAŁĄCZNIK_POBIERZ