2019-10-08_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez New Gym SA

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 8 października 2019 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym S.A. o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym S.A. bezpośrednio głosów w Spółce.

Zgodnie z Zawiadomieniem, spółka New Gym SA poinformowała, iż w związku z transakcjami kupna/sprzedaży akcji Spółki zawartymi w alternatywnym systemie obrotu w dniach: 27.04.2018 r., 04.05.2018 r., 21.05.2018 r., 22.05.2018 r., 16.04.2019 r. (nie powodujących zmiany w ogólnej liczbie głosów wymagających Zawiadomienia) oraz w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 października 2019 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.587.200 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym spółka New Gym SA zawiadamia o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w spółce Eurosnack SA.

Przed w/w zmianami spółka New Gym SA posiadała 10.329.389 akcji stanowiących 34,21% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 10.329.389 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 34,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmian spółka New Gym SA posiada 10.349.257 akcji stanowiących 32,56% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 10.349.257 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 32,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka New Gym SA nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Spółka New Gym SA nie wyklucza zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

Spółka New Gym SA nie posiada informacji, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.

Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu