2018-05-30_ZWOŁANIE ZWZ NA 26.06.2018

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2018 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2)      wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)      stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)      przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5)      wybór Komisji Skrutacyjnej;

6)      rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;

7)      rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;      

8)      podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;

9)      rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;

10)    podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uzupełnionego składu Rady Nadzorczej;

11)   udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

12)   udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

13)    podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku;

14)   podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu;

15)   zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegóy ogłoszenia - Zakładka RELACJE INWESTORKIE _WZA_2018-06-26