14/2021_2021-06-25_WYPŁATA DYWIDENDY

 

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

 

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/2021 w sprawie podziału zysku za rok 2020 („Uchwała 5") oraz uchwałę nr 6/2021 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6")

postanowiło:

1)      Zysk netto w wysokości 2.137.440,27 zł przeznaczyć w następujący sposób:

a)      kwotę 953.461,23 zł  - na wypłatę dywidendy;

b)      kwotę 1.183.979,04 zł  - na kapitał zapasowy Spółki

 

Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

1)      kwotę dywidendy na 0,03 zł na jedną akcję z łącznej liczby 31.782.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, którym przysługuje prawo do dywidendy

2)      dzień 12 lipca 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy

3)      dzień 23 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu