11/EBI 12.09.2023_Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 września 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu („Uchwała”)

Na mocy Uchwały kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 444.000,00 zł (czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych), to jest z kwoty 7.103.808,20 zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 7.547.808,20 zł w drodze emisji 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii O, o numerach od O 0000001 do O 2220000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 7.547.808,20 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 37.739.041 (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:     

1)            700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,        

2)            210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,         

3)            320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,      

4)            99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,       

5)            5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6)            131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,         

7)            1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,              

8)            1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,     

9)            16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,  

10)         10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,   

11)         1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,              

12)         1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,             

13)         1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,

14)         1.404.000 (jeden milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach 0000001 do 1404000,

15)         2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 0000001 do 2220000,

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu